Får barn målsägandestatus vid barnpornografibrott?

2021-07-01 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har förstått det så att barnpornografibrott inte är ett brott mot person utan mot allmän ordning. Jag undrar därför om barnet som skildras i pornografisk bild får status som målsägande i en rättegång mot den misstänkte gärningsmannen (dvs. den som tagit bilden)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är barnpornografibrott ett brott mot allmän ordning?

Barnpornografibrott är ett brott som är placerat i 16 kap. brottsbalken (BrB) med rubriken Om brott mot allmän ordning. Som utgångspunkt riktar sig brotten i kapitlet mot staten och inte mot enskilda. Barnpornografibrottet anses emellertid ha dubbla skyddsintressen – brottet ska skydda det enskilda barnet från kränkning, men det ska också skydda barn i allmänhet från den kränkning som barnpornografiska skildringar. Brottets placering är dock inte självklar och har flertalet gånger varit uppe för diskussion (se exempelvis prop. 2019/20:69, särskilt sida 16).

Vad innefattar barnpornografibrott?

Brottet barnpornografi är omfattande och är uppdelat i fem olika punkter. Barnpornografibrott innefattar således den som

skildrar barn i pornografisk bild, sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, förvärvar eller b bjuder ut en sådan bild av barn, förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

(16 kap. 10 a § BrB).

Får det utsatta barnet ställning som målsägande?

Vid barnpornografibrott är det möjligt att barnet också blivit utsatt för något sexualbrott i 6 kap. BrB, och barnets ställning som målsägande är i de situationerna mer självklar. 6 kap. BrB har rubriken Om sexualbrott och riktar sig mot enskilda personer och inte mot staten.

Med beaktande av barnpornografibrottets placering i 16 kap. BrB har barnets ställning som målsägande varit delvis oklar. Regeringen beslutade därför att tillkalla en särskild utredare för att bland annat utreda frågan år 2005. Utredningens betänkande lades sedan fram i SOU 2007:54.

Utredningens bedömning var att ett barn som avbildats i en barnpornografiskt bild normalt sett är att anse som målsägande i ett barnpornografibrott. Ställningen är emellertid inte självklar utan måste i sista hand avgöras vid varje enskilt fall (se SOU 2007:54 s. 311).

Sammanfattning

Barnpornografibrottets placering i 16 kap. BrB utesluter alltså inte att barnet som skildrats får ställning som målsägande. Utgångspunkten är snarare att barnet de facto erhåller målsägandestatus i fråga om barnpornografibrott, men det måste ändå göras en bedömning i varje enskilt fall. Brottets placering i brottsbalken beror på brottets dubbla skyddsintresse och att lagstiftaren anser att brottet inte bara utgör en kränkning gentemot det enskilda barnet, utan även mot barn i allmänhet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du veta mer rekommenderar jag dig att läsa vidare i SOU 2007:54 som tar upp flera aspekter av din fråga och diskuterar det utförligt tillsammans med andra frågor så som rätten till målsägandebiträde och ersättning till brottsoffer.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96515)