Får arbetsgivaren provanställa mig trots att jag redan har arbetat som anställd?

2020-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag är just nu anställd på ett 1 års kontrakt som ska snart förnyas. Min arbetsgivare har sagt att de tänker anställa mig på 6 månaders provanställning nu. Kan de göra så med tanke på att jag har redan arbetat med samma arbetsuppgifter i 1 år?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Den är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren. Även Arbetsdomstolens avgöranden är av vikt vid tolkning av arbetsrättsliga frågor. Under underrubriken "syftet med provanställning" redovisar jag ett konkret svar på din fråga med hänvisning till förarbeten till LAS.

Allmänt om anställningsformer

Det finns två typer av anställningsformer enligt LAS, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs att det görs med saklig grund. Tidsbegränsad anställning är en anställningsform som begränsas i tid och huvudregeln är att anställningen inte avslutas i förtid. Undantag från det gäller om det finns reglerat i anställningsavtalet eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott. Avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, (5 § LAS).

Allmän visstidsanställning kan avtalas i högst två år utan något specifikt skäl. Den omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, antingen under en femårsperiod eller under en längre period om den anställde haft allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning i en följd, (5 a § LAS).

Provanställning (en form av tidsbegränsad anställning) får avtalas i högst sex månader, (6 § LAS). Vill varken arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren, utan att skäl behöver anges. Om provanställningen avbryts i förtid är arbetsgivaren skyldig att meddela arbetstagaren två veckor innan uppsägning.

Syftet med provanställning

Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. Vid provanställningar finns det inga krav på att arbetsgivaren måste ha objektivt godtagbara skäl för att pröva en person.

I proposition 1981/82:71 om en ny anställningsskyddslag finns vissa hänvisningar till vad som bör vara accepterat och inte vid en provanställning. Det ska exempelvis finnas ett tydligt behov av att pröva arbetstagaren, exempelvis när det måste ställas särskilda krav på kvalifikationer hos en arbetssökande som inte kan visa att han eller hon har skaffat sig de kvalifikationerna genom utbildning eller tidigare arbetserfarenhet, s. 42. Det framgår även att det inte tillåts att den som redan har varit anställd i ett arbete hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov. I sådant fall ska det finnas starka sakliga skäl för det, exempelvis om den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om den har varit av obetydlig kortvarighet och därför inte har gett tillfälle till prövning av arbetstagaren, s. 50.

Praxis från Arbetsdomstolen (AD)

I AD 1991 nr 40 hade en tjänsteman före en provanställning hos en ny arbetsgivare varit anställd hos en lokal skattemyndighet i 19 år, där han hade arbetat med likartade arbetsuppgifter som de hos nya arbetsgivaren. AD menade att provanställningen var uppenbart omotiverad och att det var fråga om missbruk av anställningen som anställningsform.

Sammanfattning

Eftersom du redan kommer att ha varit anställd hos arbetsgivaren och utfört samma arbetsuppgifter innan provanställningen, bör en provanställning inte vara arbetsrättsligt motiverat. Om det arbete som anges i ditt nya provanställningsavtal inte på väsentliga punkter skiljer sig från de uppgifter du utför i dagsläget, eller medför att arbetsgivaren kan ställa högre krav på dig i exempelvis organisatoriska frågor, kännedom i branschen och så vidare, kan det ses som ett försök att kringgå reglerna om anställningsformerna. En provanställning kan dock vara accepteras även om den verkar onödig vilket gör att detta kan bli en bedömningsfråga. Det kan vara så att du kanske inte mött alla tänkbara scenarion relaterade till de arbetsuppgifter du har. Men om arbetsgivaren försöker kringgå reglerna om anställningsformerna kan denne bli skyldig att betala ut skadestånd till dig som arbetstagare, (38-39 §§ LAS). Skadeståndet kan då bestå av dels ett allmänt skadestånd för förlusten och kränkningsersättning, dels ett ekonomiskt skadestånd för det brott mot LAS som åtgärden innebär.

Hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88317)