Får andra föräldern göra vad som helst?

Får pappan egenmäktigt byta skola och flytta utan vetskap av den andra vårdnadshavaren och sen hota med ensam vårdnad om jag inte godkänner fltten av skola och bostad ?

får pappan systematidkt hindra den andra från att ha kontakt med el träffa barnet på 2,5 år ?

Får han egenmäktigt bestämma var när o hur man får träffa barnet ?

Hindra sms och samtal och träffar .. berättar att jag inte ens får yttrycka att jag älskar min son för det är störande för sonen påsrår pappan och med det har han inte fått sms el kort brev presenter på 2,5 år..

Vi har delad vårdnad och han har tagit honom från mej .

Hotar med om jag inte gör som han vill och hur han vill får jag aldrig se min son igen.

Om man tar detta till rätten vad för påföljd får pappan för det han gjort ?

Finns det risk att jag förlorar vårdnafen ?

Jag Är ostraffad , soc o bup säger att jag inte gör nåt fel och det är inte deras problem hur vi löser detta ..

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga innehåller många delfrågor men alla grundar sig ändå i vårdnaden av ett barn. Därför kommer jag först redogöra för vad som avgör i alla vårdnadsfrågor, nämligen vad som är bäst för barnet. Därefter kommer jag besvara dina delfrågor utifrån denna principen

Principen om barnets bästa

Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera olika aspekter. Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)

Får ena vårdnadshavaren flytta utan att meddela?

Nej, ena vårdnadshavaren får absolut inte flytta utan att diskuterat detta med den andra vårdnadshavaren. Vårdnadshavare med gemensam vårdnad ska utföra vårdnaden av barnet gemensamt, det är bokstavligen definitionen av gemensam vårdnad. Det innebär att stora beslut, såsom flytt och val av skola, ska kommuniceras mellan vårdnadshavarna. Det innebär inte att en vårdnadshavare med gemensam vårdnad av ett barn aldrig kan flytta utan vårdnadshavarens medgivande, men det ska diskuteras tillsammans och flytten får inte innebära en försämring av barnets vardag och livskvalitet och inte heller försvåra barnets kontakt med den andra föräldern. Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna är starkt och även barnets behov av kontinuerligt – d.v.s. att inte ryckas upp ur vanor. En flytt ska alltså vara motiverad. (6 kap. 13 § föräldrabalken)

Får man hota med ensam vårdnad?

Det är inte olagligt. Man får meddela att man kommer ansöka om ensam vårdnad, man får meddela att man kommer vidta rättsliga åtgärder. Men man bör inte hota om ensam vårdnad för att få sin vilja igenom, det är något som tyder på dåligt föräldraskap. Barn är inget vi äger. Det är också bra att komma ihåg att det egentligen är orimligt att hota om ensam vårdnad, då det inte är upp till föräldrarna hur en vårdnad fördelas. Det blir till slut upp till domstolen i sista hand att bestämma vart vårdnaden sköts bäst. Så för att inte bli rädd för sådana hot, kom ihåg att vårdnaden bestäms av en objektiv domstol, inte av föräldrarna. Ett hot är osmakligt och tyder på dålig samarbetsförmåga med den andra föräldern men hotet i sig leder ingenstans.

Får man hindra och reglera umgänge?

Nej. Ena föräldern får inte hindra barnets umgänge med den andra föräldern, det kallas umgängessabotage och är något som domstolen beaktar och ofta innebär att en sådan förälder kan missta vårdnaden. Som nämnt ovan har vi en lagregel som säger att barnet har en rätt till kontakt med båda föräldrarna och det är därför olagligt för den ena föräldern att sabotera detta genom att hindra eller minska det umgänget. Sådant beaktas i en vårdnadstvist som negativt.

Slutligen, vad får dessa ageranden för konsekvens?

Vårdnadsfrågor är alltid känsliga och väldigt svåra att bedöma i förväg, exempelvis är det svårt att på rak arm besvara frågan; "kan jag nå framgång med en vårdnadstalan". Detta beror på att det är många olika komponenter som bedöms och det görs diverse utredningar för att kunna avgöra vilken situation som är bäst för barnet. Som du ser har jag räknat upp dessa komponenter, samt svarat på hur dem i din situation kan påverka hur en domstol ser på en vårdnadshavare som duglig eller oduglig. Jag kan ändå inte säga "du får ensam vårdnad" eller "han får ensam vårdnad". Det kan endast en domstol avgöra efter en stor utredning utifrån vad som anses bäst för barnet.
Däremot kan jag definitivt avgöra att er vårdnadssituation inte är hållbar och behöver redas ut. Första steget till att reda ut vårdnaden så att barnet mår bäst är att kontakta den kommunala familjerätten. Hos familjerätten kan ni ha samtal om vårdnaden och med hjälp av jurister skriva ner hur vårdnaden ska skötas, och då ska det följas. Skulle du ta initiativ till dessa s.k. "samarbetssamtal" och andra föräldern inte dyker upp så talar det endast för dennes nackdel, att den föräldern är oförmögen att samarbeta. Och om det går så långt till en vårdnadstvist i domstol kommer det beaktas och verka negativt för den icke samarbetsvilliga föräldern.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”