Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?

2021-09-13 i Bolag
FRÅGA
HejJag och min man äger ett bolag tillsammans sedan många år tillbaka 25% står på mig och 75% står på honom. , dock hårborste det så bra för bolaget. Men idag har jag har fått reda på att han har fört över bolaget till någon annan utan att jag har vetat om det eller mitt godkännande. J. Kan han bara sälja eller överför vidare på deta sätt??! Sedan har vi ett bolag på samma sätt som med 25% på mig och 75% på honom. Min rädsla är att han ska göra samma sak med detta också. Då denna bolag går jättebra. Kan man vara sälja vidare som han har gjort? Om inte vad kan man göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har inte uppgett vilken bolagsform det rör sig om, jag kommer därför att redogöra för vad som gäller både för aktiebolag och för handelsbolag. De lagar som blir aktuella är aktiebolagslagen om det rör sig om ett aktiebolag och handelsbolagslagen om det rör sig om ett handelsbolag.

Om det rör sig om ett aktiebolag

Inom aktiebolagsrätten råder principen om aktiers fria överlåtbarhet, vilket innebär att din man får överlåta sitt aktieinnehav fritt till vem han vill utan ditt godkännande. Detta gäller dock bara om inget förbehåll om överlåtelsebegränsningar har gjorts i bolagsordningen (4 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen). Det kan därför vara bra för dig att titta i bolagsordningen om det finns några sådana förbehåll (de är vanliga). Observera att din man inte utan vidare med giltig verkan kan överlåta din andel i bolaget – du har äganderätten till andelen. Jag kommer att redogöra för de olika förbehållen som kan tänkas finnas i din bolagsordning, och som kan begränsa din mans rätt att överlåta sina aktier fritt:

Hembudsförbehåll: Ett vanligt förbehåll som konkret innebär att du kan ha rätt att lösa in de aktier din man har sålt till den andre personen, dvs. rätt att köpa tillbaka aktierna av köparen (4 kap. 27 § första stycket aktiebolagslagen). Vägrar den som har köpt din mans aktier att du löser ut dennes aktier kan du väcka talan vid domstol för att tvinga igenom din rätt att lösa aktierna (4 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen).

Förköpsförbehåll: Innebär att du ska få chans att köpa aktierna före någon annan. I förköpsförbehållet ska uppges vem eller vilka som är berättigade till förtur. Det innebär alltså att det är förbjudet att sälja aktier innan en förköpsberättigad har givits möjlighet att köpa aktierna (4 kap. 18 § aktiebolagslagen). Om inte ett sådant förbehåll har följts kan du även här väcka talan vid domstol för att utkräva din rätt till förköp (4 kap. 22 § aktiebolagslagen)

Samtyckesförbehåll: Som det låter innebär detta att aktierna inte får överlåtas om ditt samtycke saknas (4 kap. 8 § aktiebolagslagen). Om överlåtelse ändå sker utan ditt samtycke är överlåtelsen ogiltig. Innebörden av ogiltigheten är att aktierna och pengarna som betalades ska gå tillbaka (4 kap. 17 § aktiebolagslagen)

Om ett aktieägaravtal som reglerar saken finns

Nu har jag tagit upp de förbehåll som eventuellt kan gälla enligt din bolagsordning, men fler varianter (eller samma) kan tänkas finnas om du och din man har ingått ett aktieägaravtal om saken. Däribland överlåtelseförbud (förbud mot att sälja aktierna). Ett eventuellt överlåtelseförbud brukar tidsbegränsas i ett aktieägaravtal. Överlåtelseförbud på obestämd tid eller på lång tid löper stor risk att anses som oskäliga och förbudet kan därmed komma att ogiltigförklaras eller ändras med stöd av 36 § avtalslagen. Värt att nämna är att ett överlåtelseförbud inte får tas in i bolagsordningen.

Viktigt att komma ihåg är att om din man har brutit mot ett avtalsvillkor i aktieägaravtalet blir följden av ett brott mot avtalet inte ogiltighet eller möjlighet att för dig att väcka sådan talan med framgång med stöd av aktiebolagslagen, som ju var fallet om förbehållet fanns med i bolagsordningen. Däremot kan din man bli skadeståndsansvarig vid avtalsbrott på allmänna skadeståndsrättsliga grunder (vilket bl.a. innebär att du behöver bevisa att du har lidit skada av hans överlåtelse). Alternativt kan han bli skadeståndsskyldig med stöd av en eventuell vitesklausul i ert aktiebolagsavtal (då behöver du inte visa att du har lidit skada för att ha rätt till ersättning).

Vad som gäller om det rör sig om ett handelsbolag

Om inget annat gällande saken finns föreskrivet i bolagsavtalet får inte din man överlåta sin andel i handelsbolaget utan ditt samtycke (2 kap. 2 § handelsbolagslagen). Vad det innebär är att köparen av din mans andel inte har rätt att inträda som fullvärdig ny bolagsman utan ditt samtycke. Överlåtelsen är dock fortfarande civilrättsligt bindande mellan din man och köparen, med konsekvensen att den ekonomiska rätten anses överlåten. Köparen har i det fallet dock inte rätt att delta i förvaltningen eller kontrollera bolaget. Även här kan det finnas t.ex. hembudsförbehåll i bolagsavtalet som kan ge dig rätt att lösa ut köparen ur bolaget (2 kap. 21 § andra stycket handelsbolagslagen). Att köparen nu äger den ekonomiska rätten innebär bl.a. att denne tagit över din mans andel i bolagets förmögenhet och har rätt att säga upp bolagsförhållandet (2 kap. 21 § första stycket och 2 kap. 24 § handelsbolagslagen).

Hoppas att du fick lite klarhet i vad som gäller. Om är du behöver mer vägledning är du välkommen att boka en tid med en erfaren jurist hos Lawline genom att skicka en kostnadsfri förfrågan här.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95801)