FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott14/02/2015

Fängelse för bidragsbrott?

Hej!

Jag har en fråga. Jag fick kallelse från polisen. Dem misstänker mig för bidragsbrott mot Försäkringskassan. Men jag har betalt alla pengarna tillbaka. Det var 25000kr jag har betalt till dem. Vet inte varför dem anmälde mig till polisen. Tänkte fråga kan jag hamna i fängelse för detta?

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla och därigenom orsakar en fara för att en ekonomisk förmån felaktigt utbetalas eller utbetalas med för högt belopp, döms för bidragsbrott (2 § bidragsbrottslagen). Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. För att brottet ska vara ringa torde krävas att det rör sig om närmast obetydliga belopp (omkring tusen kronor). Men det är inte endast beloppet som är av relevans, utan även andra omständigheter.

Saknas uppsåt, kan brottet vårdslöst bidragsbrott bli aktuellt. Här krävs att du förfarit grovt oaktsamt (4 §). Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Grovt oaktsam anses du i första hand ha varit om du varit medvetet oaktsam och insett risken för att du exempelvis lämnat felaktiga upplysningar om ditt levnadsförhållande eller att du misstänkt att en anmälningsskyldighet förelegat. Det är vidare grovt oaktsamt om du lämnat mer påtagliga felaktiga uppgifter som är grundläggande för om och i sådant fall hur mycket du skulle fått i bidrag. Uppgifterna kan bland annat handla om dina tjänsteinkomster och din boendesituation (se NJA II 2007 s. 185 f.).

Anledningen till att Försäkringskassan anmält dig till Polisen, är att den måste göra detta om det kan misstänkas att ett bidragsbrott har begåtts (6 §). Huruvida du gjort dig skyldig till ett bidragsbrott går inte att svara på enbart utifrån din beskrivning. Att du betalat tillbaka pengarna efter att Försäkringskassan krävt dig på återbetalning, fritar inte dig från ansvar. Om du däremot rättat till en felaktig uppgift innan utbetalningen av bidraget, ska du inte dömas till ansvar (5 §). Har du varken varit uppsåtlig eller grovt oaktsam, så kommer du inte dömas för bidragsbrott. Om du skulle dömas för bidragsbrott, bör straffet landa på böter eller villkorlig dom i kombination med böter, om inga försvårande omständigheter finns.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo