FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/02/2024

Falsk angivelse och falsk beskyllning - Vad gäller?

Att jag har staker över allt vad jag än gör. Jag är anklagad för handlingar som jag inte har gjort som sexuella handlingar och jag är av lystnad filmad 24/7 har varit så i 5 års tid. Jag har skottat anmälan till polisen dem förhandlar inte dem de berör. Att ge sig på dem svaga i samhället tycker jag att vederbörande har skunkigt lågt ut nyttjar dem ekonomiskt via spel och pin koder lösen som vederbörande måste byta dagligen . Det försvinner ekonomi från vederbörandes konto som hen har sparat ihop själv. Även ska märka personen och familjen för att rota ut familjen. anledningen till att det här fallen lägs åt sidan och inte tar tag i sedan. Dem de berörda har inget förtroende för myndigheterna om inte samhället blir mer tryggt som det ska vara. Ingen vill vara kollade 24/7. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB). Din ärendebeskrivning bereder dock vissa tolkningssvårigheter, men såvitt jag förstår har du blivit felaktigt anklagad för brott. Om det är fråga om brottet falsk angivelse eller falsk beskyllning eller någon annan brottslig gärning låter jag däremot vara osagt. Någon uttrycklig fråga ifrån din sida saknas, men generellt kan i vart fall följande anföras.


I 15 kap. 6 § 1 st. BrB sägs att den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att han eller hon ska bli dömd till ansvar, döms för falsk angivelse till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa falsk angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare anges i andra stycket i samma bestämmelse att om brottet är grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Och i tredje stycket uttalas slutligen att om han eller hon inte insåg, men hade skälig anledning att anta, att den som angetts var oskyldig, döms för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.


I 15 kap. 7 § 1 st. BrB sägs att den som, i annat fall än som avses i 6 § (i samma kapitel, se ovan), hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet osant beskyller någon annan för en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar en friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i en sådan sak, för falsk beskyllning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms för ringa falsk beskyllning till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare anges i andra stycket i samma bestämmelse om brottet är grovt döms för grov falsk beskyllning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om beskyllningen avsett allvarlig brottslighet. Och i tredje stycket uttalas slutligen att om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var osann, döms för vårdslös beskyllning till böter eller fängelse i högst sex månader.


Skillnaden mellan de ovan nämnda bestämmelserna är att brottet falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB) behöver tillvitelsen, dvs. beskyllningen, inte vara avsedd att leda till åtal utan det räcker med att uppgiften blir besvärande för den utpekade (du) för att ett brott enligt 15 kap. 7 § BrB ska anses vara begånget. I klartext är det alltså tillräckligt att en person inför en myndighet talar illa om någon annan som sedan leder till att myndigheten tar emot uppgiften och noterar denna. Det uppställs inte heller några formkrav varför tillvitelsen kan vara såväl muntlig som skriftlig. Från praxis kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2015 s. 1008 nämnas, vilket är ett rättsfall som gäller falsk brottsanmälan rörande våldtäkt.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo