Faller umgängesförbud om barn placeras om?

Frågan gäller umgängesförbud. Jag undrar om umgängesförbud enligt LVU gäller även om barnet flyttas från familjehem till mamman i detta fallet?

Barnet som är 14 år gammalt har alltså enligt beslut av Socialtjänsten flyttats från ett familjehem till mammans adress.

Så det är frågan om en ny placering för barnet. Faller inte umgängesförbudet då om barnet placeras om? barnet är fortfarande placerat enligt LVU

Lawline svarar

Hej ock tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Jag tolkar din fråga som att det har varit en umgängesbegränsning mellan barnet och mamman.

Umgängesbegränsning

Vad gäller vård enligt LVU så är huvudregeln att vården bör upphöra så snart ändamålet med den anses uppfyllt.

14 § LVU beskrivet att socialnämnden får besluta om att reglera den unges umgänge med föräldrar. Avgörande för beslut om umgänge ska vara till barnets bästa enligt 6 kap 2a § FB.

Vid ett beslut om umgängesbegräsning ska det anges på vilket sätt umgänget begränsas, varför det ska begränsas och om beslutet ska gälla tills vidare eller om det är tidsbegränsat. Utgångspunkten för att begränsa kontakten är att det endast ska göras i den mån det krävs för att barnet ska kunna ges nödvändig vård.

I 14 § 3 st LVU förklaras det att socialnämnden minst en gång var tredje månad ska överväga om ett beslut om umgängesbegränsning fortfarande behövs. Där prövning av umgängets eventuella utvidgning ska göras utifrån barnets behov och intressen. Vid denna prövning så ska man ta hänsyn till anledningen till omhändertagandet och hur förhållandet mellan barnet och föräldern har utvecklats under vårdtiden (RÅ 1999 not 124)

Socialnämnden har också ett ansvar att se till att ett beslut om umgängesrestriktioner inte består längre än nödvändigt. Nämnden har alltså ett ansvar för att omedelbart upphäva ett beslut om umgängesbegränsning om det inte längre finns behov av det. Inget formellt beslut behöver fattas om socialnämnden bedömer att det tidigare beslutet ska kvarstå. Men om socialnämnden istället ifrågasätter behovet av umgängesbegränsning så behöver nämnden inleda en utredning och en formell omprövning.

Ser man till 11 § 2 st LVU så ska vård enligt lagen alltid inledas utanför den unges hem men nämnden får medge att den unge kan vistas i sitt hem om det kan antas främja vården av hen.

Sammanfattning

Så för att besvara din fråga så prövar socialnämnden hela tiden om en umgängesbegränsning är nödvändig. I många fall så är även målet med LVU- insatser att barnet efter avslutad behandling ska återgå till hemmet och vårdnadshavare. Om det tidigare varit ett umgängesförbud gentemot mamman så omvärderas då denna och barnet kan återplaceras hemma under LVU insatser när umgängesrestriktioner inte längre är nödvändiga.

Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000