Faller löneuppgifter under offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej!FrågaAtt begära ut Lönelistor förkommunal verksamhet/kommunalt bolagfaller väl under offentlighets principen.Handlingarna ska väl lämnas ut skyndsamt Jag har hört fall där man har sekretess klassat löner med hänvisning till företagshemligheter.Detta kan väl inte stämma?MvhPeder
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen stadgar att handlingar och uppgifter hos myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten. I detta fallet hittar vi principen uttryckt i 2 kap. 1 § i tryckfrihetsförordningen (TF). Det finns även andra verksamheter som ska likställas med myndigheter och därmed blir offentlighetsprincipen tillämplig även på dessa, bland annat kommunala bolag (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Man kan dock hindra att uppgifter lämnas ut i vissa specifika fall. Det krävs då att det föreskrivs i lag att offentlighetsprincipen kan inskränkas (2 kap. 2 § 2 stycket TF). Dessa inskränkningar hittar vi i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). För att man ska ha rätt att få ta del av handlingar krävs det att det man söker faktiskt är just en handling samt att denna klassas som allmän.

Rör det sig om handlingar?

För att kunna svara på om löneuppgifterna ska lämnas ut måste vi först kontrollera att de utgör handlingar i lagens mening. Kraven som ställs för att något ska vara en handling hittas i 2 kap. 3 § TF. Förenklat brukar man säga att om det man söker utgör en "informationsbärare" är det att ses som en handling. I detta fallet kan vi därmed fastställa att löneuppgifterna utgör handlingar eftersom de innehåller information om just löner.

Är handlingarna allmänna?

Det krävs att handlingarna är förvarade hos bolaget och antingen är upprättade eller inkomna för att de ska anses vara allmänna (2 kap. 4 § TF). Handlingarna är troligen upprättade hos bolaget (2 kap. 10 §). Därmed är de således allmänna. Frågan blir då om det kan föreligga sekretess på uppgifterna i handlingarna?

Kan det föreligga sekretess?

Det är inte omöjligt att det föreligger sekretess på uppgifterna. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut (6 kap. 4 § OSL). Det finns ingenting i OSL som direkt föreskriver att sekretess föreligger på uppgifter om lön hos de anställda. I 39 kap. 3 § OSL står det att man i undantagsfall kan sekretessbelägga uppgifter om personliga förhållanden, exempelvis lön. Utgångspunkten är alltså att uppgifterna är offentliga, men sekretess kan eventuellt föreligga.

Hur handlingarna ska lämnas ut

Du har dels rätt att få ta del av handlingen på plats, detta ska då som utgångspunkt ske genast (2 kap. 15 § TF). Du har även rätt att få del av en kopia av handlingen och få denna skickad till dig, detta ska då ske skyndsamt (2 kap. 16 § TF). Det är det kommunala bolaget som förvarar handlingen som ska pröva om den är offentlig eller inte (2 kap. 17 § 1 stycket).

Om handlingen inte lämnas ut

Om det kommunala bolaget väljer att inte lämna ut handlingarna med hänvisning till att sekretess föreligger har du rätt att överklaga beslutet till kammarrätten (6 kap. 7 § och 6 kap. 8 § OSL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten att handlingen är allmän och ska lämnas ut till dig. Det är dock inte omöjligt att det föreligger sådana omständigheter som gör att uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Om handlingen inte lämnas ut har du rätt att överklaga detta beslut.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Mvh

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82717)