Faderskap - vilka rättigheter har mamman?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA
Jag och min sambo sedan 16 år fick barn i november. Faderskapsfastatällelsen är klar och vi har gemensam vårdnad. Nu i mitten av januari har en annan man kontaktat soc. och uppger sig vara far till vårt barn. Soc säger att de är tvungna att starta utredning, kan detta verkligen stämma? Mannen som ansökt om faderskap har under mer än ett år utsatt mig för psykisk misshandel. Jag vill inte ge honom rätten att fortsätta kontrollera mitt liv. Mår så dåligt över detta att jag nu ligger inne på psyk där jag behandlas med lugnande ångestdämpande och sömnmedel. Kan det verkligen få gå till så här, har jag inga rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett barn är fött utom äktenskapet är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). I sin utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskap bland annat om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB).

I en faderskapsutredning är det moderns upplysningar som ska vara utgångspunkten. Socialnämnden är dock inte bunden av moderns uppgifter och har rätt att hämta uppgifter från utomstående även utan moderns medgivande. Vid fastställelse av faderskap kan det i vissa fall begäras rättgenetisk undersökning (t.ex. DNA-prov) med stöd av lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

I ert fall har faderskapet till barnet fastställts varför möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är mindre. När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet (eller ev. dom) framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern under konceptionstiden haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Med konceptionstid avses den tidsperiod inom vilken befruktningen kan ha ägt rum. Bestämmelsen innebär således inte en obegränsad möjlighet att få ett tidigare fastställt faderskap kontrollerat. Enligt förarbetena till lagen är en viktig aspekt att inte i onödan störa relationen mellan ett barn och den som anses vara dess far. Därför krävs det, sedan faderskapet fastställts, att det kommit fram någon ny omständighet som gör att faderskapet kan ifrågasättas. Vidare krävs att den som åberopar de nya omständigheterna inte känt till dem tidigare.

Som svar på din fråga, så har varken modern eller fadern till barnet några egentliga rättigheter. Det närmsta du kommer någon form av rättighet är att det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Likaledes ges ett visst skydd genom att socialnämnden kan välja att lägga ner en utredning om den kan medföra fara för din psykiska hälsa. Det är däremot i praktiken inte en rättighet för dig att begära, utan en möjlighet för socialnämnden. I övrigt är det barnet som har rättigheter och barnets bästa är vad det ska tas hänsyn till när det rör alla åtgärder (1 kap. 2 § Socialtjänstlagen, jfr 6 kap. 2 a § FB). Det anses i regel att vara till barnets bästa att det vet vem som är dess biologiska föräldrar. Socialtjänstens uttalande om att den måste starta en utredning innebär däremot inte per automatik att det kommer att göras någon större utredning, eller att DNA-prov kommer att krävas. En utredning kan likväl utmynna i att den läggs ner.

Sammanfattning och råd

Socialnämnden har en utredningsskyldighet för att fastställa vem som är far till ett barn. I den utredning som företas ska upplysningar inhämtas från dels modern, dels från andra som kan antas lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Utredningen får läggas ner bland annat om en fortsatt utredning eller rättegång skulle innebära fara för moderns psykiska hälsa.

I samband med utredningen av faderskap kan i vissa fall begäras rättsgenetisk undersökning (dvs. DNA-prov eller blodprov). När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet. Möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är således mindre när ett faderskap väl är fastställt.

Att socialnämnden uttalat att det måste startas en utredning innebär inte per automatik att kommer att begäras någon rättsgenetisk undersökning. Utredningen kan likväl utmynna i att den läggs ner. Mitt råd till dig är att du samarbetar med socialnämnden. Det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Jag rekommenderar dig även att du berättar för den som utreder ärendet om att mannen som påstår sig vara far till barnet utsatt dig för psykisk misshandel under en längre tid. Om du kan uppvisa eventuell polisanmälan och läkarutlåtande kan det vara en god idé att göra så.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (261)
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

Alla besvarade frågor (69294)