Exempel på hur 10 § AvtL förhåller sig till ABL

2020-03-04 i Bolag
FRÅGA
Hej!Är inne o läser lite om ställningsfullmakter inom aktiebolag. Det jag undrar över är vilken lag hovrätt/hd hänvisar till när det gäller överskridande av sin ställningsfullmakt inom just AB? Ställningsfullmakter överlag hittar jag flera rättsfall som behandlar men alla hänvisar då till 2st 10§ AvtL. Jag blev nämligen fundersam eftersom behörighet och befogenhet skiljer sig inom AB till skillnad från vanligt fullmaktsläran. (Ex 8:42 ABL) Så min fråga är således, hänvisar HD/HovR till 2:10 AvtL och sedvänja när det gäller ställningsfullmakter inom AB?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du redan har konstaterat så regleras ställningsfullmakt i 10 § avtalslagen (AvtL). Ställningsfullmakt enligt AvtL är mer generellt och specificeras i aktiebolagslagen (ABL) vad gäller AB. Begreppen behörighet är ett begrepp som betyder det någon kan göra, och befogenhet något som någon får göra.

Din fråga går inte att svara rent generellt på, detta eftersom det beror på vem som har ingått vad och i vilken egenskap som avtalet ingicks. Begreppet ställningsfullmakt kommer inte direkt till uttryck i ABL, utan sker genom andra regler. Exempelvis VD:n får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han eller hon skall sköta den löpande förvaltningen, 8 kap 36 § ABL. Om VD:n då har överträtt sin behörighet så blir avtalet ogiltigt om företaget kan visa på att motparten agerat i ond tro, 8 kap 42 § 2 meningen ABL. Detsamma gäller om exempelvis VD:n överskridit sin befogenhet, 8 kap 42 § 2 st 1 meningen ABL. Det gäller dock inte om VD:n har överträtt en föreskrift om föremålet för bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som har meddelats i bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan.

Så för att svara på din fråga, ställningsfullmakt regleras generellt i 10 § AvtL men finns mer specifika regler, exempelvis ABL för AB, som beroende på vad som har hänt och beroende på vem som har ingått vad så leder det till olika utgångar. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84391)