Eventuellt varumärkesintrång avseende kosmetika

2015-01-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett varumärke i kosmetikabranschen som heter .......... som är varumärkesskyddat. Nu har jag sätt att det är andra i kosmetikabranschen som använder mitt ord! Vad ska jag göra. Vad kan jag göra?Med vänlig hälsning,Peter
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att använda ett varumärke som omfattas av ensamrätt strider mot 1 kap 10 § varumärkeslagen. Det framgår inte av din fråga på vilket sätt varumärket används men under förutsättning att det används på ett sätt som strider mot 1 kap 10 § 2 st bör det röra sig om ett varumärkesintrång enligt 8 kap 1 § varumärkeslagen.

För att ansvar skall kunna ådömas krävs det att varumärkesintrånget har skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Straffet kan kombineras med vissa övriga sanktioner som syftar till att avhålla den som gjort intrång från att fortsätta med det. Dessa är följande:

Förverkande enligt 8 kap 2 § varumärkeslagen: Förverkande innebär att ägaren förlorar sin rätt till den egendom som utgör ett varumärkesintrång.

Vitesförbud enligt 8 kap 3 § varumärkeslagen: Är en vanligt förekommande sanktion vid varumärkesintrång. På yrkande av den som har ett varumärke med ensamrätt får domstol vid vite förbjuda den som gör ett intrång att fortsätta med det. Ett vite innebär

att parten kommer bli betalningsskyldig för visst belopp som tillfaller staten om parten inte rättar sig efter förbudet.

Skadestånd enligt 8 kap 4 §: Den som gjort varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket och eventellt för ytterligare skada beroende på partens uppsåt. Storleken på ersättningen bestäms med särskild hänsyn till p.1-5 i paragrafen. Att märka är även att rätten till skadestånd har en preskriptionstid på 5 år efter att skadan uppkommit enligt 8 kap 5 §.

Åtgärd med egendom och hjälpmedel 8 kap 7 §: På yrkande av dig som blivit utsatt för varumärkesintrång får domstolen besluta att egendom på vilken ditt varukännetecken olovligen förekommer skall återkallas från marknaden, ändras eller förstöras.

Observera att vissa av de ovannämnda sanktionerna kanske inte är tillämpliga på just din situation. Det beror på omfattningen av det eventuella varumärkesintrånget. Vilka sanktioner som är mest effektiva skiljer sig mellan olika intrångssituationer. De som jag nämnt ovan utgör därav endast exempel på vad som skulle kunna aktualiseras vid lagföring av detta brott.

Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till den tingsrätt där din motpart bor och skicka in en stämningsansökan. Vad som skall ingå i en sådan framgår av 42 kap rättegångsbalken men det finns även en guide till hur man stämmer någon på http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/. Innan du går vidare med detta bör du dock ha i åtanke att en rättegångsprocess kan medföra stora kostnader och du bör därför inte initiera en sådan utan att ha goda grunder för det.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (855)
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?
2020-06-26 Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

Alla besvarade frågor (81676)