Europakonventionen och EU:s medlemsstater

FRÅGA
Artikel 9 i Europeiska konventionen "Om skydd för de mänskliga rättigheterna" om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Skall detta tillämpas i alla medlemsländer inom Europeiska unionen? Vart fastställs det isf? Även, var i svensk lagstiftning står det om samvetsfrihet och vad som gäller i Sverige? Tänker på Ellinor Grimmarks fall där tingsrätten fastslog att hon inte har rätt till att vägra utföra aborter. Hittar inget bra i lagboken om detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är en ganska omfattande fråga som du ställer men jag ska försöka att besvara den så gott jag kan.

Till att börja med ska det konstateras att Europakonventionen gäller som svensk rätt enligt Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, här. I Sverige ska vi således tillämpa konventionen.

Europakonventionen och EU

Till att börja med är det viktigt att hålla isär de organ och organisationer inom Europa, de har snarlika namn och är lätta att blanda ihop. EU är som du säkert vet den Europeiska Unionen där medlemmarna är europeiska stater som jobbar för att upprätthålla en fri handel och ett fritt utbyte av tjänster för att samarbeta över gränserna. Europakonventionen är dock inte utformad av EU utan av Europarådet (ej att förväxla med det Europeiska rådet som är ett av EU:s organ). Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation som arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsutveckling. Anser en individ att någon av dennes rättigheter enligt Europakonventionen har blivit kränkta så kan denne föra talan mot staten i Europadomstolen (ej att förväxla med EU-domstolen). För att bli medlem av Europarådet krävs att staten har ratificerat Europakonventionen.

Gäller Europakonventionen för medlemsstaterna i EU? För att få bli medlem i EU måste staten ha skrivit under Europakonventionen enligt de s.k. Köpenhamns-kriterierna som består av tre kriterier, det politiska, det ekonomiska och det administrativa. Det är av det politiska kriteriet som det framgår att staten ska garantera demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Landet måste därför ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och protokollet för medborgarnas möjligheter att ta ett fall till Europadomstolen. Samma krav gäller för Europarådets konvention för skyddet av nationella minoriteter. (se här http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/Sa-gar-ett-land-med-i-EU/). Idag har alla medlemsstater av EU skrivit under Europakonventionen så som svaret på din fråga är ja, medlemsstaterna måste följa Europakonventionen. Jag har försökt att hitta någon direkt hänvisning till en artikel eller ett fördrag där det framgår att landet måste ha skrivit under Europakonventionen för att få bli medlem men inte riktigt lyckats. Det framgår dock indirekt av FEU i t.ex. följande artiklar:


Artikel 49 (f.d. artikel 49 FEU)

Varje europeisk stat som respekterar de värden som avses i artikel 2 och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av unionen. Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska underrättas om denna ansökan. Den ansökande staten ska ställa sin ansökan till rådet, som ska besluta med enhällighet efter att ha hört kommissionen och efter godkännande av Europaparlamentet, som ska fatta sitt beslut med en majoritet av sina ledamöter. De villkor för medlemskap som Europeiska rådet har enats om ska beaktas. Villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som unionen bygger på, som därigenom blir nödvändiga, ska fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och den ansökande staten. Detta avtal ska föreläggas samtliga avtalsslutande stater för ratifikation i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.

Artikel 2

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Gällande Ellinor Grimmarks fall

Ellinor Grimmark menar att hennes rätt till religionsfrihet och samvetsfrihet enligt art. 9 EKMR har blivit kränkt samt att diskriminering förelåg enligt diskrimineringslagen, här. Något som är värt att poängtera här är att artikel 9 innehåller en andra punkt som stadgar att vissa inskränkningar får göras om de är föreskrivna i lag och om de är till för att skydda andra människors fri-och rättigheter. Ellinors motpart, Regionen, menar att hennes rätt enligt art. 9 måste ställas mot kvinnans rätt till sin sexuella och reproduktiva hälsa som skyddas av art. 8.1 EKMR samt deras rätt att inte bli utsatt för religiös påverkan (art. 9). Regionen menar också att det av arbetsrättsliga principer är fritt att själv välja vem de vill anställa utifrån den kompetensprofil som personen ifråga har. Arbetstagare har också en skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som följer av avtalet. Tingsrätten har efter sin bedömning kommit fram till att det inte förekommit någon diskriminering i diskrimineringslagens mening. Domen har fått en del kritik på grund av att domstolen inte resonerar så mycket kring EKMR.

Domen från tingsrätten finns att läsa i denna länk om du är intresserad. http://www.adfmedia.org/files/GrimmarkDecision.pdf

Sammanfattningsvis, EU:s medlemsstater har alla skrivit under Europakonventionen och har därav förbundit sig att följa den. I Sverige gäller den som svensk rätt enligt Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och det är även i denna lag som samvetsfriheten skyddas. I fallet med Ellinor Grimmark så lämnar tingsrätten resonemanget kring EKMR då de ansåg att skyddet i diskrimineringslagstiftningen var ett tillräckligt skydd för hennes religionsfrihet, som är en självständig diskrimineringsgrund i denna lag. Om domstolen hade gått in på en bedömning om Europakonventionens rättigheter ska det påminnas om att det då görs en avvägning och proportionalitetsbedömning mellan religionsfrihet, samvetsfrihet och den vårdsökande kvinnas lagstadgade rätt till abort och skydd av sitt privatliv.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94333)