Ett skivbolag har använt mina foton till ett skivomslag utan mitt tillstånd

Hej,

Jag tog foton på ett band under en konsert 2005. För några år sedan hittade såg jag att två av dessa foton använts på omslaget till en skiva som de släppte något år senare. Jag blev inte tillfrågad om detta, har inte fått något omnämnande och följaktligen ingen ersättning. Faller detta under fotorätten och har jag i så fall någon rätt till någon sorts retroaktiv ersättning?

Jag har vid två tillfällen skrivit till skivbolaget som är ansvarig för att skivan släpptes men dom har valt att inte svara mig.

Jag har läst lite om fotorätten men inte fått med mig exakt hur det fungerar. Det enda som jag tror i så fall skulle vara till nackdel för mig är att jag själv skickade bilderna till dom, men det var för att dom skulle synas på hemsidan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig kortfattat förklara skillnaden mellan ekonomiska och ideella rättigheter samt de sanktioner som kan aktualiseras vid ett upphovsrättsligt intrång. Den lag som är tillämplig är upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Avslutningsvis kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Huvudregeln är att den som skapar ett verk har upphovsrätt

Den som skapat ett verk har också upphovsrätten till verket. Upphovsrätt kan fås bland annat för fotografier (1 § p5 URL). För att man ska få upphovsrätt till ett verk krävs att verket uppnår s.k. verkshöjd. Kravet för verkshöjd kommer inte att redogöras för närmre i frågan, det är dock ganska lågt ställt. Jag utgår i mitt svar från att dina foton uppnår verkshöjd. Skulle så inte vara fallet finns det ändock ett skydd för dem; fotografier kan även skyddas som en närstående rättighet (49 a § URL). Förutom kravet på verkshöjd finns det mellan den egentliga upphovsrättigheten och skyddet för närstående rättigheter en skillnad i skyddstiden. Skyddstiden är för den förstnämnda sjuttio år efter upphovsmannens död (43 § URL), för den sistnämnda femtio år efter att bilden framställdes (49 a § tredje stycket URL).

Du har både en ekonomisk och en ideell rätt

Den ekonomiska rätten innebär att du som rättighetshavare har en ensamrätt att förfoga över verket. Förfoganderätten innebär en ensamrätt att sprida, publicera, kopiera m.m. Det finns undantag, t.ex. vid privat bruk, men jag bedömer inte att något av undantagen är tillämpliga i ditt fall (2 § URL). Den ekonomiska rätten kan överlåtas t.ex. genom ett avtal, att man säljer bilden m.m. En likvärdig rätt finns för det fall att bilden räknas som en närstående rättighet (49 a § URL).

Den ideella rätten innebär att du har rätt att bli namngiven, att verket inte får ändras så det är kränkande för dig som upphovsman eller används i sammanhang som är kränkande för dig. Den ideella rätten kan inte överlåtas, till motsats för den ekonomiska rätten (3 § URL). Den ideella rätten i ditt fall innebär bland annat att när bilden publiceras ska det stå "Foto: Ditt Namn". Sker inte så är det ett intrång i den ideella rätten.

Du har rätt till ersättning för olovligt nyttjande

Den som kränker din upphovsrätt är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ditt verk (54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. Den skäliga ersättningen har du som upphovsman alltid rätt till.

Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den skäliga ersättningen betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (54 § andra stycket URL).

Tänk på att om du inte angivits som den som tagit bilden kan det även röra sig om ett intrång i din ideella rätt.


Mitt råd till dig i normalfallet skulle vara att jag rekommenderar dig att kontakta företaget som olovligen använder dina bilder. Nu har du redan gjort det, tyvärr får du inte svar varför den möjligheten är uttömd

Jag är av åsikten att du bör boka tid med någon av våra jurister för vidare utredning av ärendet. Har du inte möjlighet att träffa någon av våra jurister i våra lokaler, erbjuder vi även möten över telefon, e-post eller Skype. Det som passar dig bäst.

Juristen kan titta närmre på ditt fall och råda dig vidare. Precis som du själv nämner har du skickat bilderna till skivbolaget varför de eventuellt kan anföra att du gett ditt tillstånd till användning av bilderna. Däremot är det en stor skillnad mellan att publicera bilderna på hemsidan och att använda dem i ett så kommersiellt sammanhang som på ett skivomslag. Det finns även en risk att skivbolaget argumenterar för att du gett ett underförstått samtycke till användning av bilderna då det enligt hur jag uppfattar din fråga tagit ganska lång tid innan du opponerat dig. Oavsett om det kan anses föreligga samtycke till användningen eller ej har det sannolikt ändå skett ett intrång i din ideella rätt. Dels har du rätt anges som upphovsman (dvs. att det är du som tagit bilden), dels kan det argumenteras för att bilderna används i ett sammanhang som är så främmande för dig som upphovsman (kommersiellt) att även det är en kränkning.

Ytterligare en risk är att din fordran på bolaget är preskriberad då huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen bryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Detta är beroende på när intrånget skedde, när du kontaktade skivbolaget första gången etc.

Den normala gången i ärenden som dessa är att en av våra jurister i ett första skede skickar ett varningsbrev som ombud för dig. Varningsbrevet kan kombineras med ett skadeståndskrav för olovligt nyttjande av dina bilder. Det är en fördel för dig att så tidigt som möjligt få iväg ett varningsbrev då fortsatt användning av bilderna är bevisligen uppsåtligt, vilket i sin tur leder till högre skadestånd för det fall att du blir tvungen att stämma din motpart. Givetvis kan någon av våra jurister företräda dig även vid en eventuell stämning.

Hoppas du fått svar på din fråga. Jag kan tyvärr inte ge ett klarare svar än detta utan mer bakgrundsinformation vad gäller omständigheter och datum. En av våra jurister kan sannolikt ge ett klarare svar efter kontakt och en närmre granskning. Lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000