Eterlevande sambo möjlighet att bo kvar i gemensamma hemmet?

Hej,

Jag och min sambo har gemensamt införskaffat ett hus, och har gemensamt och lika ansvar för det bostadslån vi tagit.

Vi har båda två, två vardera vuxna barn från tidigare förhållanden. Vi önskar nu säkra vad som händer med bostaden om en av oss går bort. Vi har båda två därutöver annat kapital i fonder mm som förstås är enskild egendom och ärvs direkt av respektive barn.

Vår fråga handlar alltså om vi på nåt sätt kan säkra att efterlevande person kan bo kvar i huset även om den ena parten dör – i alla fall en tid (1-3 år kanske) - tills efterlevande person bestämt hur denne vill göra. Den efterlevande parten kan ha råd att driftsmässigt bo kvar. Men svårligen ha råd att omedelbart köpa ut partnerns barn vid ett dödsfall. Kan huset alltså undantas i ett omedelbart arv ? I syfte att skjuta fram tidpunkten då barnen får ut sitt arv efter sin förälder ?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med eran fråga!

Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Jag kommer först att redogöra för vad som händer med egendomen vid ena sambos bortgång, för de arvsrättsliga konsekvenser därtill och slutligen vad ni kan göra för att stärka efterlevande sambos ställning i kvarlåtenskapen.

Vad händer med egendom vid ena sambons bortgång?

Vid en sambos bortgång, kan det det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.

Innan kvarlåtenskapen efter den avlidne sambon kan fördelas i arvskifte, måste därför frågan om bodelning i samboförhållandet avgöras eftersom en bodelning kan innebära att samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.

Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?

I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.

Bostad och Bohag

Det är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning, 3 § SamboL. Eftersom bostaden är att anse som samboegendom, kommer alltså efterlevande sambo ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet. Huvudregel i svensk rätt är att det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn, syskon och föräldrar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB.

Rätt att överta bostad och bohag

Den efterlevande sambon kan dock ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att efterlevande sambo bäst behöver egendomen. Övertagandet måste vara skäligt och den övertagande sambon måste i så fall ersätta dödsboet för dess värde, 16 § och 17 § SamboL. Om bostadsrätten i frågan inte är samboegendom, kan efterlevande sambo ändå i vissa fall ha rätt att överta bostaden, mot ersättning om ett övertagande är skäligt och sambon bäst behöver bostaden. Det krävs även synnerliga skäl för ett övertagande eftersom om inte har barn tillsammans, 22 § SamboL. Övertagandet prövas i sådana fall av domstol, se 31 § SamboL. Båda bestämmelsen ovan är tvingande och går alltså inte att avtala bort.

Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamente

För att försäkra er om att den efterlevande sambon ska få bo kvar i huset vid ena sambons bortgång, skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente för att skapa ett skydd för den som överlever den andre. Genom testamente kan ni bestämma hur kvarlåtenskapens ska fördelas och exempelvis föreskriva att den andre sambon får överta eller nyttja bostaden efter ett eventuellt dödsfall. Det är fullt möjligt att föreskriva att en testamentstagare ska få nyttjanderätt till en viss egendom, medans en annan får äganderätten till samma egendom. Äganderätten kan även vara "svävande" vilket innebär att äganderätten kan avgöras vid senare tidpunkt än vid testators död, som exempelvis att era respektive barn blir ägare till bostaden vid nyttjanderättshavarens, bortgång, se 12 kap 2-9 § ÄB.

Ett testamente kan utformas på olika sätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller är osäkra på något skulle jag rekommendera er att vända er till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente i enlighet med era önskemål. Ni är välkomna att vända er till vår avtalstjänst som ni hittar här.

Hoppas ni fick svar på eran fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning