Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

FRÅGA
Hej!Jag har gjort hårborttagningslaser på en klinik i Göteborg. De har kommit åt min tatuering och lasrat bort en liten bit av den sista bokstaven. Detta är heller inte första gången då de vid ett tidigare tillfälle har lasrat bort en leverfläck på mig. De skyller detta på mänsklig faktor och enbart vill täcka för tatueringen och 3 konstandsfria behandlingar. Jag tycker inte detta räcker och vill ha 8 konstandsfria behandlingar som kompensation då det hänt förut och min tatuering är inte liten utan stor och synlig. Hur ska jag gå tillväga då de anser att min förfrågan är en för stor kompensation
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Mitt svar blev ganska långt. Om du inte är intresserad av det längre resonemanget kan du hoppa direkt till rubriken "Påföljder vid fel i behandling" och läsa därifrån. Slutligen har jag även kommit med ett kort råd.

Vilken lagstiftning är aktuell?

När det kommer till kosmetiska ingrepp är det en typ av tjänst som till sin juridiska karaktär är svårbestämd och går varken att hänföra helt till konsumenträtten eller helt till sjukvården. Av den anledningen är det ganska oklart hur felaktigheter och skador uppkomna i samband med kosmetiska ingrepp ska bedömas. I praxis har man vissa gånger tagit stöd i lagstiftning som handlar om patientskador och andra gånger i lagstiftning som handlar om tjänster utförda för konsumenter. Av betydelse för vilken lagstiftning som ska väljas är vilket typ av medicinsk kompetens som krävs för att utföra ingreppet och vilken kompetens som den som utförde ingreppet faktiskt hade. Det har även betydelse om utföraren av ingreppet hade en patientskadeförsäkring.

Efter lite efterforskningar framstår den hårborttagning som du beskriver som ett enklare ingrepp som inte kräver någon särskild avancerad medicinsk kompetens. Av den anledningen gör jag bedömningen att konsumenttjänstlagen kan ge vägledning i hur dina skador ska bedömas, även om den lagen inte är direkt tillämplig. På detta vis brukar ARN (allmänna reklamationsnämnden) tillämpa konsumenttjänstlagen på kosmetiska ingrepp, och det har även bekräftats av HD (NJA 2011 s. 600 p. 6). Din och klinikens avtalsrelation har även vissa likheter med den i ett renodlat konsumentförhållande.

Konsumenttjänstlagens tvingade funktion (s.k. indispositivitet)

Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag vilket betyder att den, i motsats till t.ex. köplagen, inte kan avtalas bort mellan näringsidkaren och konsumenten. Det skydd som lagen ger konsumenten är alltså det minimiskydd som konsumenten alltid har. När konsumenttjänstlagen, som i detta fall, inte är direkt tillämplig har den däremot inte samma tvingande verkan. Detta får innebörden att konsumenttjänstlagens bestämmelser endast är vägledande i bedömningen av de frågor eller konflikttyper som inte har reglerats i avtalet. Det sagda får innebörden att om ditt avtal med kliniken säger något annat, det jag skrivit i det följande får sekundär betydelse. Med andra ord är det primärt ditt och klinikens avtal som avgör vilken ersättning du har rätt till. Har ni däremot inte avtalat något om denna typ av skada blir konsumentjänstlagens regler vägledande.

Föreligger det ett fel i behandlingen?

Enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser anses behandlingen felaktig om den avviker från det ni avtalat eller från vad som är ett fackmannamässigt utförande (KtjL 4och 9 §§). I fackmannamässigheten ingår det att ge information om eventuella risker med ingreppet. Om kliniken kände till risken med skadan på tatueringen ingick det alltså i klinikens informationsskyldighet att informera dig om den risken. Om kliniken inte gjorde det ligger det kliniken till last i bedömningen av klinikens ersättningsskyldighet (KtjL 11 §).

Eftersom både du och kliniken tycks vara överens om att ett fel faktiskt föreligger ser jag dock inte behovet av att utveckla felbedömningen längre en så. Vi övergår istället till möjliga påföljder.

Påföljder vid fel i behandling

Om man konstaterat att ett fel föreligger krävs det en reklamation för att kunna kräva påföljder. Som jag förstår det har du upplyst kliniken om skadan på tatueringen varför du har uppfyllt din reklamationsskyldighet. Möjliga påföljder är avhjälpande, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Som jag ser det framstår prisavdrag eller skadestånd som rimligast i detta fall.

Prisavdrag

Storleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat (KtjL 22 §). Det skulle isåfall krävas att kliniken gör ett avdrag för vad det kostar dig att reparera tatueringen. För prisavdrag krävs det inte att kliniken har varit vårdslös eller oaktsam. De gånger prisavdrag inte kommer på fråga är om det är en ren olyckshändelse eller om felet omöjligen hade kunnat undvikas. Som jag tolkar din fråga är det varken tal om ett oundvikligt fel eller en olyckshändelse. Du har alltså rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera tatueringen.

Skadestånd

Väljer du att kräva prisavdrag kan du inte kräva skadestånd för samma skada. Skadeståndet beräknas i detta fall på samma sätt – storleken på skadeståndet ska alltså motsvara vad det kostar dig att reparera tatueringen. Klinikens skadeståndsansvar bygger inte på vårdslöshet, utan inom kontraktsrätten talar man istället om något som kallas för kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att om det låg inom klinikens kontroll att undvika skadan men skada ändå uppstod är kliniken skadeståndsskyldig. Som jag tolkar din beskrivning av skadan har det legat inom klinikens kontroll att undvika den varför kliniken är skadeståndsskyldig – "den mänskliga faktorn" är inget hållbart motargument.

Vad kan du göra nu?

Som du själv redan har listat ut har du alltså vissa juridiska argument bakom ditt ersättningskrav. Som jag förstår det har kliniken dock redan erbjudit sig att ersätta tatueringen samt ge dig ett rabatterat pris på fler behandlingar. Enligt min bedömning har kliniken alltså erbjudit dig en ersättning som överstiger vad du enligt konsumenträtten har rätt till. Att driva en process mot kliniken är ur mitt perspektiv lönlöst. Jag anser därför att du bör acceptera klinikens erbjudande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?