Ersättning vid avbeställning av konsumenttjänst

FRÅGA
Hej!Vi ville boka en flyttstäd genom ett företag och accepterade deras offert och bokade en dag. 3 veckor innan flytten märker vi att de inte kan möta vårt önskemål om att antingen lämna garanti så att vi kan inspektera på egen hand i efterhand eller ungefärligt ange en tid för oss att ses. Då ville vi dra oss ur eftersom vi inte kan förvänta oss att köparen ska vara tillgängliga hela dagen och vi befinner oss på annan ort. Nu vill flyttfirman kräva oss på 500kr pga. "utebliven vinst". Kan de göra detta med vår anledning och vår framförhållning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni är privatpersoner vilket gör att tillämplig lag är konsumenttjänstlagen (KtjL)

Avbeställningens framförhållning

Inom konsumenttjänster är avbeställningsrätten "fri", vilket innebär att konsumenten inte behöver ange något skäl för att få avbeställa där istället näringsidkarens intressen tillgodoses genom dennes rätt till ersättning.

I 42 § KtjL gäller att näringsidkaren (flyttstädsföretaget) har rätt till ersättning när konsumenten avbeställer tjänsten innan den slutförts. Detta kan vara antingen för den del av tjänsten som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen, eller för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt. Det sistnämnda avser oftast förluster på grund av att näringsidkaren underlåtit att ta på sig annat arbete och inrättat sig efter uppdraget. Detta heter att näringsidkaren får ersättning för det negativa kontraktsintresset.

Ersättningen ska vara skälig och bevisbördan ankommer på näringsidkaren i det här fallet för att denne haft de förluster som ersättningen avser. Ersättningen blir allt som oftast högre ju närmre uppdragsdatumet man avbeställer. Även om avbeställningen skett tre veckor innan tjänsten skulle ha slutförts kan näringsidkaren alltjämt ådragit sig kostnader under avtalsförhållandet (administrativa/logistiska kostnader) till vilka denna har rätt att kräva ersättning.

Avbeställningens anledning

Avgörande blir om de önskemål ni haft, som flyttstädsföretaget inte kan möta, funnits med under avtalets ingående eller på annat sätt finns reglerade i avtalet. Om ni fäst särskild vikt vid era önskemål och motparten haft kännedom om att detta varit väsentligt för er kan ni påkalla fel i tjänsten alternativt välja att häva avtalet vid motpartens avtalsbrott. I övrigt kan sägas att någon skyldighet för näringsidkaren att lämna en garanti finns inte, och om ni inte avtalat om en specifik tid utan bara dag så är det den dagen ni har avtalat om som de har att förhålla sig efter vad avser utförandet av tjänsten. Rent allmänt kan sägas att om era önskemål inte finns nedtecknade i avtalet så står ord mot ord där ni har att bevisa att företaget haft kännedom eller fog för att anta att så varit fallet. Ni kan försöka att förklara för företaget varför ni önskar avbeställa och se om de kan vara tillmötesgående med er situation eller annars inrätta sig efter era önskemål, men de har ingen skyldighet att förhålla sig till en specifik tid om det inte avtalats om från början. Om ni inte kan komma överens finns möjligheten att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Men det ska poängteras att näringsidkaren, så länge som inget fel förelegat i tjänsteutförandet, i det här fallet har rätt att kräva er på ersättning för avbeställningen.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (323)
2019-11-04 Skadestånd vid skadade kläder i kemtvätt
2019-10-31 Byggfirma fakturera för arbete som det inte ens har utfört?
2019-10-28 Är vi skyldiga att betala för sprängningsarbete som vi inte avtalat om?
2019-10-25 Felaktigt utförd tjänst

Alla besvarade frågor (74577)