Ersättning till dödsbodelägare

Jag undrar om man får någon ersättning eller liknande om man är dödsbodelägare och det inte finna några ekonomiska tillgångar?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar denna fråga kommer jag först skriva allmänt om dödsbodelägare och deras förvaltning för att senare besvara din fråga.

Bakgrund:
Arv regleras i ärvdabalken (ÄB) (se här). Ett dödsbo uppkommer när en person avlider. De som ska ärva efter denna person är dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § ÄB. Dödsbodelägarna får själva förvalta dödsboet enligt 18 kap. 1 § ÄB. Dödbodelägarna ansvarar inte som huvudregel personligen för dödsboets skulder.

Det är inte reglerat i ärvdabalken om en dödsbodelägare får ersättning för exempel utlägg eller liknande som gjorts för dödsboets räkning. Detta kan emellertid dödsbodelägarna sinsemellan komma överens om.

Eftersom dödsbodelägarna förvaltar dödsboet för att senare ärva tillgångar från det blir det problematiskt om det inte finns några ekonomiska tillgångar i dödsboet. Om det inte finns några ekonomiska tillgångar i ett dödsbo blir det svårt för en dödsbodelägare att få någon kompensation för exempel utlägg, eftersom den kompensation som kan fås ska som regel tas ur dödsboets tillgångar.

Svar på din fråga:

Eftersom det inte finns några ekonomiska tillgångar kan det bli svårt att få ersättning för en dödsbodelägare enligt ovanstående. Det hindrar dock inte att försöka komma överens med de övriga dödsbodelägarna om att få ersättning för ex. utlägg och dyl som en dödsbodelägare gjort för dödsboets räkning.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Om du vill läsa svar på liknande frågor här på Lawline länkar jag dem nedan:

Svar 1

Svar 2

Vänligen,

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image