Ersättning till boutredningsman

Kan bouppteckningsbyrån behålla dödsboets tillgångar för egen räkning ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då dödsbodelägare begär det ska rätten förordna en boutredningsman att förvalta dödsboet, 19 kap 1 § ärvdabalken.

När man har anlitat en boutredningsman för att utreda dödsboet och företräda dödsboet mot tredje man har denne rätt till ersättning. Ersättningen tas ur boets medel.

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den på vars ansökan förordnandet meddelats betala ersättningen. Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för full betalning.

Det som ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som gått åt samt den skicklighet som boutredningen genomförts.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000