Ersättning till boutredningsman

FRÅGA
Kan bouppteckningsbyrån behålla dödsboets tillgångar för egen räkning ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då dödsbodelägare begär det ska rätten förordna en boutredningsman att förvalta dödsboet, 19 kap 1 § ärvdabalken.

När man har anlitat en boutredningsman för att utreda dödsboet och företräda dödsboet mot tredje man har denne rätt till ersättning. Ersättningen tas ur boets medel.

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den på vars ansökan förordnandet meddelats betala ersättningen. Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för full betalning.

Det som ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som gått åt samt den skicklighet som boutredningen genomförts.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97671)