Entledigande av testamentsexekutor

FRÅGA
Kan jäv uppstå då testamentsexekutorn är samboende med syster till legatarie?samtliga dödsbodelägare vill entlediga testamentsexekutorn pga hans inkompetens, utdragande av tid samt osämja med dödsbodelägarna. Hur går vi tillväga
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag den uppkomna situationen. Jag kommer här nedan att redogöra först på vilka lagliga grunder ett entledigande är möjligt, för att därefter förklara hur ni ska gå tillväga i praktiken.

Ärvdabalken reglerar dessa situationer

Regler om uppdraget som testamentsexekutor finns i 19 kap Ärvdabalken (ÄB). Av 19 kap 5 § stycke 2 framgår att en testamentsexekutor ska entledigas från sitt uppdrag om han inte anses lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget.

En testamentsexekutor uppgift är att opartiskt iaktta de olika rättsägarnas intressen. Finns det anledning att anta att en jävssituation föreligger så att personen i fråga inte agerar objektivt kan det därför utgöra skäl för entledigande. Andra grunder som kan motivera ett entledigande är att det föreligger starka motsättningar mellan boutredningsmannen och rättsägare i dödsboet eller att förvaltningen tar omotiverat lång tid. I erat fall förstår jag det som att processen just har dragit ut väldigt på tiden. För det fall förvaltningen tar omotiverat lång tid spelar det ingen roll om det beror på felaktiga vidtagna åtgärder eller underlåtenhet att vidta de åtgärder som borde vidtas. I erat fall är dessutom samtliga dödsbodelägare överens om att vilja entlediga testamentsexekutorn. Det faktum att han varken verkar sköta förvaltningen opartiskt eller med tillräcklig kompetens, i kombination med att han saknar alla dödsbodelägarnas förtroende talar för ett entledigande

Ytterligare en möjlighet att entlediga en testamentsexekutor finns i 19 kap 5 § st 3. Där stadgas att testamentsexekutorns uppdrag ska upphöra om testamentet anses ogiltigt. Utifrån din beskrivning framgår det inte om det föreligger några tvivel kring själva testamentet. Skulle det dock göra det kan det vara bra att veta att även detta förhållande alltså utgör en grund för entledigande.

Hur går ni nu tillväga?

En begäran om entledigande av testamentsexekutorn kan göras av någon vars rätt är beroende av utredningen, vilket ni dödsbodelägare ju är. Denna begäran ska lämnas till tingsrätten på den ort där den avlidne hade hemvist vid sin bortgång.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Är det något som framstår som oklart i mitt svar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se. Annars får jag önska stort lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80669)