Entledigande av god man

FRÅGA
Hej, Jag har en fråga. Kan en Godman tvinga en person att skriva på papper om att personen ska bli förvaltare till henne? Är så att jag har en flickvän som blir psykisk nedkrykt av hennes Godaman som tvingar henne att skriva på alla sorters papper, Samt att Den goda mannen går på olika möte bakom hennes rygg och bestämmer saker utan hennes medvetande, MVH En orolig pojkvän
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Frågan om godmanskap regleras främst i föräldrabalken (1949:381).

Vilka befogenheter har en god man?

Det är rätten som bestämmer vilka befogenheter en god man har. För att förhindra oklarheter bör den gode mannens uppgifter preciseras i största möjliga mån.

Har huvudmannen kvar sin rättsliga handlingsförmåga även om man har fått en god man?
Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, även om denne fått en god man. Huvudmannen måste alltså lämna sitt samtycke när den goda mannen företar någon rättshandling för huvudmannens räkning. En rättshandling som utan huvudmannens samtycke företagits inom ramen för förordnandet är alltså bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas (11 kap. 5 § föräldrabalken).

Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som vanligtvis företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig.

Vad innebär det att ha en förvaltare?
Rätten får besluta att anordna förvaltarskap för huvudmannen, om de bedömer att godmanskap är otillräckligt (11 kap. 7 § föräldrabalken). En förvaltare har i princip samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att huvudmannen förlorar sin rättsliga handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet.

Vad ska man göra om en god man eller förvaltare missköter sig?
En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § föräldrabalken).

Hur ansöker man om entledigande av en god man eller förvaltare?
Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av huvudmannens partner, familjemedlemmar, förmyndare eller av den gode mannen eller förvaltaren (11 kap. 21 § föräldrabalken).

Det är rätten som beslutar om anordnade av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap.

Vad innebär detta för er?
Sammantaget måste huvudmannen (din flickvän) lämna sitt samtycke när den goda mannen företar en rättshandling för hennes räkning, såvida inte hon på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas.

Mitt förslag är att ni ansöker om entledigande av den nuvarande gode mannen. I ansökan ska ni ange skälen till varför den nuvarande bör entledigas och skickar därefter in ansökan till överförmyndaren i den kommun din flickvän bor i. Behöver ni vidare rådgivning råder jag er att boka en tid med en av våra jurister på Lawline Juristbyrå.

Jag hoppas att mitt svar gav klarhet.


Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (407)
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?
2020-01-28 Säga upp godmanskap
2020-01-20 Varför behöver man betala för att ha en god man?
2020-01-06 Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77146)