Entledigande av god man

FRÅGA
jag har en utvecklingsstörd syster som har en god man. vi misstänker att den gode mannen "skor sig" på min systers bekostnad. kan hon frånsäga sig god man, och istället låta min bror sköta hennes räkningar, samt att brorsan lämnar pengar på hennes äldreboende som personalen kan ge till henne vid behov?//ankie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om god man regleras i 11 kap. i föräldrabalken. Enligt 20 § framgår att god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. I 21 § sägs det att ansökan om entledigande av god man får göras av den gode mannen själv, förmyndare, den som ansökningen avser (förutsatt att denne fyllt 16 år), av dennes make eller sambo, samt närmaste släktingar. Med andra ord kan antingen din syster, eller ni som släktingar, ansöka om att den gode mannen ska bli skild från sitt uppdrag. Ansökan görs till överförmyndaren i er kommun.

12 § reglerar vem som kan vara god man. Enligt bestämmelsen ska den som utses till god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Om den enskilde föreslår en viss person som god man, ska denna person förordnas förutsatt att denne är lämplig och vill åta sig uppdraget. Om man bara utgår från ordalydelsen i lagen finns det således inget hinder mot att din bror blir god man, så länge som han är lämplig och villig att åta sig uppdraget. Dock finns det viss domstolspraxis som talar emot lämpligheten att ha en närstående släkting som god man. Av den kortfattade information som ryms i din fråga kan jag dessvärre inte ge något exakt svar på huruvida din bror är lämplig som god man åt er syster. Jag rekommenderar er istället att vända er till överförmyndaren. Denna person bör kunna ge er ett mer konkret svar på era frågor.

Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
vi misstänker att han missbrukar sitt godmanskap men har inga bevis. kan min syster frånsäga sig godmanskapet utan speciell anledning, samt, helt utan god man, låta brodern sköta hennes ekonomi? //ankie
2016-05-25 19:48
Lagtexten föreskriver inte att man måste ha några särskilda bevis för att kunna ansöka om entledigande av god man. Ni kan således ansöka utan att ha några bevis. Men av naturliga skäl är det alltid fördelaktigt att ha konkreta bevis om man ska kunna påvisa att någon är olämplig för sitt uppdrag. Det är dock upp till överförmyndaren att göra denna utredning och ta ett beslut. Som sagt är det till denne ni måste vända er. Enligt 4 § ska en god man utses av rätten om det är behövligt. Eftersom din syster redan har fått en god man utsedd en gång har man således ansett att det finns ett behov av god man. Om man kommer fram till att den nuvarande gode mannen ska entledigas, talar det mesta för att en ny god man ska utses då. Vill din bror sköta er systers ekonomi är detta något ni får ansöka om, som jag skrivit ovan. Återigen rekommenderar jag er att vända er till kommunens överförmyndare för att kunna få mer konkreta svar och råd utifrån er specifika situation. Vänligen,
2016-05-25 20:10
Kommentera
Relaterat innehåll