Entledigande av god man

FRÅGA
jag har en utvecklingsstörd syster som har en god man. vi misstänker att den gode mannen "skor sig" på min systers bekostnad. kan hon frånsäga sig god man, och istället låta min bror sköta hennes räkningar, samt att brorsan lämnar pengar på hennes äldreboende som personalen kan ge till henne vid behov?//ankie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om god man regleras i 11 kap. i föräldrabalken. Enligt 20 § framgår att god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. I 21 § sägs det att ansökan om entledigande av god man får göras av den gode mannen själv, förmyndare, den som ansökningen avser (förutsatt att denne fyllt 16 år), av dennes make eller sambo, samt närmaste släktingar. Med andra ord kan antingen din syster, eller ni som släktingar, ansöka om att den gode mannen ska bli skild från sitt uppdrag. Ansökan görs till överförmyndaren i er kommun.

12 § reglerar vem som kan vara god man. Enligt bestämmelsen ska den som utses till god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Om den enskilde föreslår en viss person som god man, ska denna person förordnas förutsatt att denne är lämplig och vill åta sig uppdraget. Om man bara utgår från ordalydelsen i lagen finns det således inget hinder mot att din bror blir god man, så länge som han är lämplig och villig att åta sig uppdraget. Dock finns det viss domstolspraxis som talar emot lämpligheten att ha en närstående släkting som god man. Av den kortfattade information som ryms i din fråga kan jag dessvärre inte ge något exakt svar på huruvida din bror är lämplig som god man åt er syster. Jag rekommenderar er istället att vända er till överförmyndaren. Denna person bör kunna ge er ett mer konkret svar på era frågor.

Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81688)