Enskild egendom till förmån för efterlevande maka

2015-03-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag gift och har tva sarkulls barnJag gav bort min halva av vart hus till henne forra aretHon har bank konto och ISK konto i sitt namnJag vill skanka henne ett antal miljoner som inte skallarvas av mina sarkulls barn Jag vill att allt som ar hennesskall forbli hennes egendom om jag skulle avlida
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för vilka möjligheter som står dig till buds vad gäller att göra dina barn arvslösa.

Särkullbarns arvsrätt

Huvudregeln är att den efterlevande maken kommer att ärva den bortgångne maken med fri förfoganderätt, se 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) här. Då du nu har barn sedan tidigare, så har dessa så kallade särkullbarn en rätt att omedelbart ärva dig vid ditt framtida dödsfall. Denna rätt för särkullbarnen regleras i 3 kap. 1 § st. 2 ÄB, se här. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från att ta ut sitt arv till förmån för din efterlevande fru. Detta innebär rent konkret att hon kommer att erhålla det arv som särkullbarnet skulle ha fått! Barnen kommer då sedan kunna ärva dig genom henne om hon eventuellt går bort före barnen.

Viktigt att känna till är att särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn. Skillnaden ligger i att särkullbarn har rätten att få ut sitt arv omedelbart vid den ene förälderns död! Efter att en bodelning gjorts kommer det tydligt att framgå hur mycket var och en av er har rätt till. Särkullbarnen kommer då i regel att ärva hela din kvarlåtenskap(under förutsättning att inget testamente finns, för vilket jag kommer att redogöra för nedan). Jag vill dock kort anmärka att ett särkullbarn alltid kommer att ha rätt till minst sin laglott, d.v.s. halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB här. Detta innebär att även om Du testamenterar bort all egendom, så kvarstår möjligheten för särkullbarnen att få ut sin laglott. De har då 6 månader på sig från den dagen testamentet delgavs honom/henne att klandra det.

Bodelning vid dödsfall

All egendom som makar äger presumeras vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) här. Denna egendom skall ligga till grund för en framtida bodelning vid ett äktenskaps upplösning genom äktenskapsskillnad eller dödsfall, se 9 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB. I regel gäller alltså att man genom en bodelning sammanställer vilken egendom som skall fördelas mellan makarna alternativt mellan den efterlevande maken och dödsbodelägaren. Enskild egendom som vardera make äger skall alltså ej ingå i en bodelning! Vad som är att betrakta som enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, se här. Bland annat står möjligheten till buds att genom ett äktenskapsförord göra din egendom till hennes enskilda, och således undanta de från en framtida bodelning. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!

Konkreta råd

Huvudregeln är ju som sagt att makar ärver varandra, men att särkullbarn i regel alltid har rätt att få ut sin laglott. Du kan begränsa särkullbarnets arvsrätt dels genom ett testamente, men även genom ett äktenskapsförord. Du kan testamentera bort all din egendom till förmån för henne, men särkullbarnen kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB här . Särkullbarnen kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet! Av den anledningen är det att föredra att upprätta ett äktenskapsförord där Du och din fru själva kan besluta om vad som skall ingå i en framtida bodelning. Det är väldigt viktigt att man upprättar ett formellt korrekt äktenskapsförord för att det skall kunna anses ha någon som helst rättslig verkan. Vidare skall även anmärkas att en gåva från dig till henne inte är tillräckligt för att gåvan skall betraktas som enskild egendom enligt 7 kap. 1 § p. 2 ÄktB. Detta innebär att om Du vill inskränka särkullbarnens rätt till din framtida kvarlåtenskap, så skall Du i första hand upprätta ett äktenskapsförord.

Om Du känner att Du vill upprätta ett testamente, så är det något vi på Lawline kan bistå dig med. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente.

Jag hopas att Du fått svar på dina frågor! Om Du har några funderingar i övrigt eller om något är oklart i mina svar, så är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via: Anes.sabic@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (368)
2020-06-30 Förhindra arvinges makar från att ta del av arv
2020-06-01 Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-05-31 Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

Alla besvarade frågor (81777)