Ensam vårdnad om mitt barn

Jag har en dotter på 11 år som inte känner eller har någon form för kontakt med sin biologiske pappa. Jag og min dotter er norske medborgare, men bor i Sverige. Hennes pappa ble tvångsskickat tillbaka till Nigeria när hon var 5 månader och har inte haft någon kontakt med henne. Men han är fortfarande registrerat som vårdnadshavare och jag ser inga grund till att han skal vara d då d inte är till hennes bästa. Hon har inga anknytning eller kännedom till honom. Jag ser inte at det är till hennes bästa att en okänd man skall ha så stor avgjörelse i hennes liv som inte engång vät vad som är hennes bästa. Han också har i alla år gjort allt för att vara svår, inte samtyckt till pass, inte godkänd att jag skall styra sparkonto i hennes namn. Och när hon blir äldre dycker d andra frågar. Och att han gjör allt svårt påverkar bara hon negativt. Har jag en stor möjlighet att få ensam vårdnad för min dotter? Och hur är processen i ett sånt typ ärende?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningarna för att få ensam vårdnad om ditt barn.

Till att börja med regleras detta i föräldrabalken (FB).

För att få ensam vårdnad om ditt barn måste du först och främst skicka in en stämningsansökan till tingsrätten med yrkande om att domstolen ska tillskriva dig ensam vårdnad.

Barnets bästa utgör alltid utgångspunkten vid domstolens vårdnadsbedömning. Enligt svensk rätt är presumtionsregeln att barnets bästa anses vara att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av den anledningen utgår domstolen från att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad över sitt barn och tillsammans fatta juridiskt bindande beslut som rör barnet, såsom exempelvis skolgång, upprättande av passhandling m.m. I vissa fall kan dock ensam vårdnad anses vara det bästa för ett barn.
(6 kap. 2 § och 2 a § FB).

Avgörande faktorer för vårdnadsbedömningen är bland annat:
* hur väl föräldrarnas samarbetsförmåga har fungerat och hur den kan förväntas att fortsätta fungera,
* om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare (ex. om föräldern brukar våld mot barnet, om missbruk eller annat förekommer som gör föräldern oförmögen att ta hand om barnet),
* hur barnets kontakt med föräldrarna har sett ut och ser ut,
* barnets egen vilja med hänsyn till dess ålder och mognad och
* hur föräldrarna själva ställer sig till vårdnadsfrågan. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, så får rätten inte besluta om gemensam vårdnad och då måste rätten besluta om att anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad.
(6 kap. 2 a §, 5 §, och 7 § FB).

Sammanfattningsvis kan jag tyvärr inte uttala mig om hur stor möjlighet du har till att få ensam vårdnad om din dotter, detta är en bedömning som enbart görs av domstolen. Däremot kommer domstolen att utgå från din dotters bästa och ovanstående bedömningspunkter. I och med att din dotter saknar kontakt eller anknytning till sin pappa och att han tycks motsätta sig samarbete med dig angående frågor som rör er dotter, vilket försvårar utövandet av vårdnaden om henne, så finns det i vart fall anledning för domstolen att väga in detta i en vårdnadsbedömning.

Det du bör ha i åtanke är att trots det faktum att du eventuellt tillskrivs ensam vårdnad, så innebär detta inte att eran dotter nödvändigtvis förlorar umgängesrätten med sin pappa. Då domstolen fattar beslut om ensam vårdnad kommer den också att besluta om hur umgänget ska se ut med den andra föräldern.
(6 kap. 15 § FB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar så är du välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”