Ensam vårdnad om barn

2019-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min man ligger i skilsmässa. Han vägrar ge mig ensam vårdnad fast han bor i en annan stad och inte är närvarande i våra barns liv. Kan jag få vårdnad rättslig väg? Han har misshandlat och dödshotat mig. Hotat att döda min mamma. Hotat att döda sin arbetsgivare (på twitter). Allt detta är anmält till polis. Han har ADD och autism/Asperger och kan inte ha barnen mer än 5-6 timmar själv utan att bli mentalt trött. Så han kan omöjligt ha barnen halvtid, vilket han vet om. Han har problem med alkohol, är spelberoende, aggressiv i samband med spelandet. Bor hemma hos föräldrarna och aldrig bott ensam. Höll aldrig fast ett jobb när vi var tillsammans utan levde på mig och sin mor. Hör knappt av sig till barnen (max 1ggr i veckan via facetime). Träffat den 2 ggr sen separationen i nov. Vägrar låta mig byta barnens efternamn till dubbelnamn (då jag har bytt).
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt 6 kap. 2§ Föräldrabalken (FB) är att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.

Det bästa vore om du och din man tillsammans kunde komma överens om hur vårdnaden av barnen ska fördelas i enlighet med 6 kap. 6§ FB. Då det inte verkar vara möjligt så verkar det finnas möjlighet för dig att få vårdnad på rättslig väg. I 6 kap. 5§ FB stadgas att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om både du och din man skulle motsätta er det.

I 6 kap. 5§ 3 stycket framgår att frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas om en av föräldrarna eller båda begär det. I mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa.

Vid beslut gällande vårdnad, boende och umgänge av barn ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2a§ FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man särskilt titta på:

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Enligt propositionen 1992/93:139 s 37. så avser "övergrepp" dels fysiska övergrepp som misshandel eller sexuella förgripelser men även övergrepp av psykisk natur. I detta fall verkar det finnas en risk för att övergrepp kan ske mot dig eller dina barn vilket torde kunna väga relativt tungt vid bedömningen om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

Beroende på hur gamla dina barn är och deras mognadsgrad, ska hänsyn tas till deras vilja när det kommer till vem som ska ha vårdnaden om dem.

I 6 kap. 1§ FB står det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Utifrån de uppgifter som du lämnat om dina barns pappa finns det flertaliga saker som tyder på att han inte kommer se till att kraven i 6 kap. 1§ FB är uppfyllda.

I 6 kap. 7§ FB står det att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Under förutsättning att det råder delad vårdnad skall rätten då anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam.

Viktigt att komma ihåg är att även om du skulle få ensam vårdnad till barnen så bör det fortfarande finnas möjlighet för barnen att ha umgänge med deras far i enlighet med 6 kap. 15§ FB.

Utifrån den information du lämnat är det inte möjligt att avgöra hur en domstol skulle bedöma situationen men det verkar finnas viss möjlighet för dig att få ensam vårdnad om barnen. Jag skulle rekommendera att du vänder dig till Lawlines jurister för att få en mer omfattad utredning kring dina möjligheter att få ensam vårdnad!

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (664)
2019-07-14 Hur kan man återfå vårdnaden till sitt barn?
2019-07-11 Kan en domstol förordna om samarbetssamtal när ena parten motsätter sig det?
2019-07-09 Ensam vårdnad ger dig rätt att bestämma själv över barnet
2019-06-30 Vad kan man göra åt en förälder som missköter vårdnaden?

Alla besvarade frågor (71168)