Ensam vårdnad eller egenmäktighet med barn vid missbruksproblematik

2016-07-27 i Barnrätt
FRÅGA
Ja har delad vårdnad om vår son tillsammans med mitt ex, nu har de krupit fram att hon har stora skulder, alkoholproblem osv, ja släpper inte tillbaka vår son dit, utan ja vill ha ensamVårdnad, vilka vägar ska ja gå? Hur stor chans har en pappa mot en mamma i rätten? Mammans syster och mamma kan vittna till min fördel, och de anser också att detta är de bästa som kan ske för barnet. Är ja enligt lag tvungen att lämna tillbaka honom, när ja vet vilka missförhållanden han måste leva under där?
SVAR

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är framförallt barnets bästa som styr hur vårdnaden och umgänget ska se ut i den enskilda familjen. En grundläggande princip är att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar och att det är av vikt att barnet upprätthåller en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I vissa fall är det dock inte möjligt och vid en bedömning av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligt bortförande eller far illa på något annat sätt. Det framgår inte i ert fall hur gammal er son är men allmänt kan nämnas att barnets vilja ska fästas vikt vid med hänsyn till ålder och mognad, 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (här). Om barnet fyllt 12 år tillmäts dess vilja ofta avgörande betydelse. Behovet av kontinuitet och stabilitet är också av betydelse vid avvägningen av vad som är barnets bästa.

Om ett barn inte lämnas på avsatt tid till den andra föräldern utan kvarhålls eller undanhålls kan föräldern dömas för egenmäktighet med barn, 7 kap. 4 § Brottsbalken (här). En förälder som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år kan inte straffas om det finns beaktansvärda skäl till att denne skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Genom att kvarhålla eller undanhålla barnet från den andra föräldern finns dock risken att förlora vårdnaden om domstolen kommer fram till att det inte funnits någon grund för avskiljandet. För att någon ska straffas för egenmäktighet med barn, måste barnet ha skiljts under en längre tid, något som avgörs från fall till fall. Lagen ska dessutom tillämpas restriktivt.

Om du vill ha ensam vårdnad kan du ansöka om det hos tingsrätten i den ort där din sin har hemvist, 6 kap. 17 § FB. Då beslutar domstolen om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Domstolen ska göra en riskbedömning och om det framgår att en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på så sätt att det finns fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ändring i vårdnaden, 6 kap. 7 § FB. Missbruk kan dock vara svårt att bevisa och en domstol kräver ofta starka bevis för att det ska bedömas som en risk.

Ett annat alternativ än att gå till domstol är att själva försöka avgöra frågan om din sons vårdnad genom ett skriftligt avtal. Detta avtal måste sedan godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § FB.

Jag skulle inte rekommendera dig att kvarhålla din son då det kan bli du som mister vårdnaden av ett sådant beteende, men det är svårt för mig att uttala mig om det då jag inte är insatt i vilka förhållanden sonen lever under hos sin moder. Om du är mycket orolig för din son då han befinner sig hos modern bör du skyndsamt försöka få vårdnaden prövad av en domstol eller försöka avtala med modern om vad som är bäst för sonen. Att du har flera som kan "vittna" till din fördel kommer styrka ditt påstående om att det är sonens bästa att du får ensam vårdnad. Domstolen ska dessutom agera objektivt så du som pappa ska varken ha bättre eller sämre utgångsläge då sakfrågan prövas i rätten.

Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1571)
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge
2020-11-21 Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (86443)