Ensam vårdnad av barn vid missbruk

2017-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har barn med en man som återfallit i missbruk och jag litar inte på hans förmåga att finnas för barnen. Han vägrar kontakt med mig, uteblir med pengar för kläder etc. och vårt samarbete fungerar inte. Vi inväntar samarbetssamtal. Barnen är hos mig 9 dagar och hos sin pappa 5 dagar sedan växlar vi. Jag vill få igenom boende hos mig samt varannan helg och underhållsbidrag. Vad är mina möjligheter och hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I ditt fall är föräldrabalken (nedan nämnd FB) tillämplig, och alla paragrafer nämnda nedan går att finna genom länken ovan.

Ändring i vårdnad
Om barnet står under vårdnad av er båda som föräldrar och någon av er (som jag förstått det i ditt fall är det du) vill få en ändring, kan rätten besluta om att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Fråga om ändring av vårdnad ska därmed prövas på talan av en av föräldrarna. Rätten beslutar då om gemensam vårdnad eller anförtror vårdnaden till en av er, vilket följer av 6 kap. 5 § FB.

Föräldrar kan gemensamt avtala
Ni kan som föräldrar även gemensamt avtala om vårdnaden, ni bör därmed kunna avtala om hur vårdnaden ska fördelas utan att vända er till domstol om ni har god förmåga att samarbeta i frågan och kan komma överens, men det fattar jag det som att ni inte har och mitt råd är så att vända sig till domstol.
Domstolen har annars rätt att fatta beslut om hos vem av föräldrarna barnet ska bo, detta följer av 6 kap.14 a § FB.

Risken för att barnet far illa
Risken för barnet ska beaktas vid avgörandet och utgångspunkten är nu att risken för att barnet utsätts för något som kan medföra att barnet far illa väger tungt vid avgörande av en tvist. Barnets bästa kommer alltid först, men det har även asetts vara för barnets bästa att ha umgänge med båda föräldrarna.

Underhållsbidrag
När barnet bor växelvis med båda föräldrarna kan skyldighet att utge underhållsbidrag inte heller fastställas, men som jag förstått det vill du få igenom boende hos dig, och därmed bör underhållsbidrag kunna fastställas om ni kommer överens om eller rätten beslutar att barnet ska bo os dig.

Missbruk
Om förälder vid utövande av vårdnad för ett barn gör sig skyldig till missbruk följer av 6 kap. 7 § FB följer till och med att rätten SKA besluta om ändring i vårdnaden, och att du får ensam vårdnad är då mycket troligt.

Av 6 kap. 15 § FB följer därefter att barnet har rätt till umgänge med förälder som det inte bor tillsammans med.

Barnets bästa
När det gäller barn eftersträvas alltid den lösning som bäst tillgodoser barnets intressen (6:2 1 st. FB), vad som är bäst för barnet ska alltid beaktas. Men att ha kontakt med båda föräldrarna, dvs. att upprätthålla kontakten även med förälder denne inte bor hos, har ansetts vara ett av barnets mest skyddsvärda intressen och rätten till umgänge följer som sagt av 6 kap. 15 § FB. Skulle det däremot vara så att barnet far illa av sådan umgänge bör det givetvis inte föreligga rätt till detta.

Talan om ensam vårdnad ska föras hos den tingsrätt inom vars område barnet bor, detta följer av 6 kap. 17 § FB Du kan finna mer information om hur du ansöker om stämning HÄR.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94253)