Ensam vårdnad av barn

2016-06-05 i Barnrätt
FRÅGA
Vi vill fortsätta att vara gifta men att enbart jag (fru) får ensam vårdnad av våra två barn. Hur gör vi? Vi är båda överens om detta av olika orsaker. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att du ska erhålla ensam vårdnad av era barn finns två olika tillvägagångssätt.

För det första kan ni i enlighet med 6:5 föräldrabalken (FB) vända er till rätten för att få ett beslut om att vårdnaden ska anförtros till dig. Vid en sådan bedömning fäster rätten särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av föräldrarna eller båda.

För det andra finns en möjlighet för er att avtala att vårdnaden ska tillfalla dig. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet, vilket stadgas i 6:6 FB.

När rätten och socialnämnden beslutar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge av barn har de alltid barnets bästa i beaktande vilket föreskrivs i 6:2 a FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska följande särskilt beaktas:

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Dessutom tas hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonventionen varför stor vikt läggs på principen. Inga andra intressen än barnets bästa ska ges företräde men det betyder inte att andra intressen får beaktas. Bedömningen skiljer sig från fall till fall eftersom man tittar på omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheterna som ovan nämnts är inte uttömmande, även andra omständigheter är betydelsefulla.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,


Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92043)