Ensam vårdnad

2016-05-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om mitt barn är 16 år och jag söker ensam vårdnad för att barnet själv vill det, är chansen större att jag får det?
SVAR

Hej!

Frågor som rör vårdnad om barn regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB), den hittar du här.

Som utgångspunkt ska, vid beslut om vårdnad, boende och umgänge barnets bästa beaktas, detta enligt 6:2a FB. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av att träffa barnet.

Ytterligare följer av ovan nämnda paragraf att det vid bedömningen huruvida vad som är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller håls kvar eller annan far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. En prövning ska göras i varje enskilt fall.

Rent generellt anses det ofta vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna, av den anledningen är det relativt svårt att få ensam vårdnad om barn, såtillvida man inte är överens om att barnets vårdnad ska flyttas till en av föräldrarna (se 6:6 FB). Ibland kan det dock finnas omständigheter som talar för att ensam vårdnad är det bästa alternativet. I lagen nämns sådana omständigheter som till exempel om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (se 6:7 FB). En annan sådan omständighet är om en förälder varaktigt är förhindrad att utföra vårdnaden (se 6:8a FB). I praxis har man även tagit stor hänsyn till om föräldrar har svårt att samarbeta i frågor om barnet (se även 6:5 2 st FB), om det förekommit våld mellan föräldrarna samt att en förälder inte tagit det ansvar för barnet som krävs.

Du nämner i din fråga att det är för att ditt barn själv vill det. Utgångspunkten är som nämnt alltid barnets bästa, barnets vilja anses inte alltid nödvändigtvis som synonymt med barnets bästa. Emellertid kan man tänka sig situationer då det är svårt att bedöma vad som är bäst för barnet, varför barnets vilja som fristående omständighet i dessa situationer kan bli avgörande. En omständighet som talar för ensam vårdnad i ditt fall är barnets ålder, i och med att barnet är 16 år är chansen stor att domstolen tillmäter barnets vilja stor vikt i sin bedömning. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att chansen är större i och med barnets ålder, men inte nödvändigtvis ensamt avgörande då bedömningen är beroende av flera omständigheter i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (803)
2021-01-27 Vårdnadshavare inte överens om hemspråk
2021-01-26 Hur lång tid tar en vårdnadstvist?
2021-01-26 Hur kan man få ändring i vårdnaden över sitt barn?
2021-01-25 Kan man upprätta ett skriftligt avtal gällande barnets boende för att undvika konflikt i framtiden?

Alla besvarade frågor (88505)