Ensam eller gemensam vårdnad?

2020-09-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vi har ett 17 månader gammalt barn, varav min partner är den biologiska mamman. Barnet föddes i februari 2019 och vi gifte oss två veckor senare. Eftersom situationen har förvärrats väldigt mycket sedan dess hade vi beslutat att skilja oss, men nu vill min fru ensam vårdnaden om barnet. Min fru har ett fast jobb i Karlstad. Efter hjälpte jag henne att få det slutade jag mitt jobb i Spanien där för att följa henne hit. Då, under de senaste tre åren har jag haft ett doktorandavtal vid ett spanskt universitet, på distans. Strax efteråt bestämde vi oss båda för att få barnet. Mitt kontrakt löper ut den 30 november, men jag måste fortfarande arbeta heltid för att slutföra min doktorsavhandling i några månader till. För att vara berättigad och för att erhålla arbetslöshetsförmåner i Spanien kräver den spanska förordningen att bo i Spanien. Ska barnet stanna hos min fru i Karlstad om jag flyttar till Spanien, som hon vill? Min fru har inga släktingar i Karlstad eller i närheten. Vad exakt innebär vårdnad enligt svensk lag? Vad exakt är skillnaderna mellan delad och unik vårdnad angående ansvar och rättigheter? Är det möjligt att ändra vårdnaden när som helst, till exempel om någon av föräldrarna byter bostad eller jobb? Kan min fru använda att jag kommer att vara arbetslös ett tag eller att mitt nuvarande jobb är utanför Sverige för att kräva vårdnaden? Vad mer kunde hon argumentera för? Vad är domstolspolicyn i dessa fall? Vad kan jag argumentera för att begära delad vårdnad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad i juridisk mening

Ett barn står från födseln alltid under någons vårdnad, normalt är det en av eller båda föräldrarna som är vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. I det ingår bl.a. att en vårdnadshavare ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som ska skiljas från den rent faktiska vården eller omsorgen om ett barn. Vårdnadshavaren kan lämna den faktiska vården till en annan person, till exempel en fosterfamilj, utan att det medför någon ändring i vårdnadshavarens rätt att bestämma för barnet.

Gemensam vårdnad

Om ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva bestämmanderätten över barnet. Den ena av vårdnadshavarna kan då inte ensam företräda barnet utan de måste fatta gemensamma beslut och företräda barnet tillsammans. Det finns vissa mer extrema situationer där om det är för barnets bästa en vårdnadshavare kan ta beslut själv (se mer om detta i 6 kap. 13 § Föräldrabalken), men i huvudsak ska alla beslut om barnets förhållanden tas gemensamt.

Ensam vårdnad

Att en vårdnadshavare har ensam vårdnad innebär att det att hen ensam bestämmer i bl.a. juridiska och ekonomiska frågor och annat som rör barnets förhållanden. Den förälder som inte har vårdnaden saknar helt beslutanderätt i dessa frågor. Däremot är vårdnadshavaren skyldig att se till barnets bästa, och i detta ingår att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern (förutom i mycket sällsynta fall, t.ex. när barnet riskerar att skadas).

Att ändra vårdnaden

Att ändra vårdnaden är i sig inte svårt, det brukar vara att komma överens som är det svåra. Det går att avtala om en ändring i vårdnaden om man är överens, och det går även att få hjälp av kommunen genom samtal med socialen. Annars om det inte går att komma överens är vårdnadstvist nästa led, och då är det upp till en domstol att bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam och i så fall vilken förälder som ska få den gemensamma vårdnaden.

Dock ska alltid barnets bästa tas till vara, så det går inte att ändra vårdnaden fram och tillbaka hur som helst, eftersom det skulle vara mycket ostabilt för barnet.

Vad talar för respektive mot ensam vårdnad?

Huvudregeln i svensk rätt att föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Det finns dock undantagsfall när gemensam vårdnad inte anses vara det bästa för barnet. Dessa undantagsfall är:

Om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergreppOm det finns en risk att den ena föräldern ska kidnappa barnetOm den enda föräldern har svåra alkohol/narkotika problemOm den ena föräldern är svårt psykisk sjukOm den ena föräldern misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp

Dessutom är samarbetsförmågan mellan vårdnadshavarna en omständighet som ses över när en förälder ansöker om ensam vårdnad.

Sammanfattning och ditt fall

Den eller de som har vårdnad för barnet har alltså ansvar för att se till dess bästa. Skillnaden är att vid ensam vårdnad ligger det ansvaret på den ena föräldern och den behöver inte konsultera den andra föräldern för att ta beslut rörande barnets omständigheter.

Att du kan bli arbetslös eller att du är anställd utanför Sverige är inte i sig omständigheter som talar för att du inte skulle vara en lämplig vårdnadshavare. Det som eventuellt din fru kan argumentera för är att ni har samarbetssvårigheter och att hon därför ska ha ensam vårdnad. Du kan då självfallet argumentera motsatsen, eller i alla fall att era samarbetssvårigheter inte är så svåra att de kräver delad vårdnad.

Det är svårt för mig att uttala mig om hur rätten skulle bedöma ditt fall, därför skulle jag rekommendera att om du vill föra en sådan tala höra dig med en byrå inriktad på familjerätt. Via länken http://lawline.se/boka kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist om du vill lägga fram ditt barns situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91410)