Enligt vilken lag har man rätt till ersättning vid försening hos SJ?

FRÅGA
Hej jag undrar ifall det finns någon lag som stödjer att man får ersättning till taxi vid sena eller inställda tåg och bussar. Jag vet att det gäller i SL men undrar om det gäller SJ också och vilken lag är det i så fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förseningsersättning hos SJ

SJ:s hemsida anger de att du kan få ersättning vid förseningar; vad för typ av ersättning du får beror på om tågets hela sträcka är kortare eller längre än 150 km. Vid försening av tåg som kör 150 km eller längre får du olika stort prisavdrag beroende på förseningens längd och vid förseningar längre än 60 minuter erbjuds du förtäring (mat) och logi (boende) vid behov om detta anses praktiskt genomförbart. Vid förseningar av tåg som kör 150 km eller kortare får du även då olika stort prisavdrag beroende på förseningens längd, om förseningen är minst 20 minuter kan du använda annat färdmedel och få ersättning för det genom att skicka in en reklamation till deras kundservice. Du kan läsa mer om dina rättigheter vid förseningar hos SJ på deras hemsida.

Vilken lag baseras detta på?

Vilka regler som gäller vid försening beror på sträckans längd. För tåg som kör sträckor längre än 150 km tillämpar man Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007, även kallad tågpassagerarförordningen. Vid sträckor kortare än 150 km tillämpar man lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Tågsträckor längre än 150 km

Utöver prisavdrag beroende på förseningens längd ska du vid försening över 60 minuter erbjudas förtäring och logi om det är fysiskt möjligt enligt artikel 18 tågpassagerarförordningen. Detta stämmer överens med vad SJ anger på sin hemsida.

Tågsträckor kortare än 150 km

I 4 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter anger man att tågpassagerarförordningens bestämmelser om ersättning vid förseningar inte tillämpas på sträckor kortare än 150 km, här tillämpas istället nämnd lag. Enligt 14 § har du rätt till ersättning för annan transport om resan antas bli 20 minuters försenad. Om du inte begär ersättning för annan transport har du enligt 15 § rätt till prisavdrag. Enligt 17 § har du endast rätt till ersättning enligt 14 eller 15 §§ om du inom skälig tid reklamerar detta till transportören, i detta fall SJ, och meddelar att du vill åberopa förseningen. Detta stämmer överens med vad SJ anger på sin hemsida.

Sammanfattning

Du har hos SJ rätt till ersättning vid försening; ersättningen beror på om tågets sträcka är längre eller kortare än 150 km. Vid försening av tåg som kör 150 km eller kortare har du rätt till ersättning för annan transport om resan kan antas bli minst 20 minuter försenad enligt 14 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Vid sträckor som är 150 km eller längre erbjuds du istället rätt till förtäring i proportion till förseningens längd och logi vid behov i den mån det kan genomföras om resan kan antas bli minst 60 minuter försenad enligt artikel 18 tågpassagerarförordningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Fick du svar på din fråga?