FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning12/07/2019

Ena maken står ensam på lagfarten, kan utmätning ändå ske i fastigheten för den andra makens skulder?

Hej

Jag och min exfru står på ett huslån. Däremot står jag ensam som ägare i lagfarten hos lantmäteriet . Jag äger alltså huset själv och hon står endast på lånet.

Min exfru har privata skulder. Skulle det kunna bli utmätning på huset om hon inte sköter sina betalningar, (krediter och lån?)

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om i vilken egendom det kan ske utmätning finns i utsökningsbalken. För fast egendom (fastigheter) så gäller att utmätning kan ske om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 §). Med gäldenär förstås den betalningsskyldige, i detta fallet din ex-fru. Det betyder att det ska vara visat att din ex-fru äger åtminstone en del av fastigheten för att den ska kunna bli utmätt för hennes skulder.

I praktiken brukar lagfarten vara det som tjänar som bevisning för vem som äger en fastighet. Eftersom du är ensam lagfartsinnehavare så kommer presumtionen vara att fastigheten tillhör dig i sin helhet och den kan därför inte bli föremål för utmätning för skulder som är din frus egna. Detta är dock en presumtion och kan motbevisas.

Det är inte helt ovanligt att makar köper fastigheter tillsammans samtidigt som endast den ena av makarna är lagfaren ägare. I såna situationer anses det ibland föreligga så kallad "dold samäganderätt". Denna samäganderätt innebär att trots att endast en make är lagfaren ägare så ses båda makarna som rättsliga ägare till fastigheten. I en sådan situation kan fastigheten utmätas för den icke lagfarna makens skulder i och med att denna maken anses äga en andel i fastigheten trots bristen på lagfart.

Förutsättningarna för att dold samäganderätt ska föreligga är följande. Makarna ska ha förvärvat fastigheten med en avsikt att den ska ägas gemensamt, bägge makarna ska bidra ekonomiskt till förvärvet och makarna ska ha nyttjat fastigheten som gemensam bostad. Kan dessa tre omständigheter visas så anses dold samäganderätt föreligga och då ses din ex-fru som delägare till fastigheten. Något som talar starkt för att en sådant samäganderätt finns är exempelvis att din ex-fru står på lånet. Det är dock den som begär utmätning som har bevisbördan för att allt detta föreligger. Om exempelvis din ex-fru och du påstår att ni aldrig avsett att ni skulle bli gemensamma ägare till fastigheten så kan det bli svårt att motbevisa det påståendet.

Sammanfattningsvis så finns det viss risk att det kan bli utmätning i fastigheten om det kan visas att din ex-fru har så kallad dold samäganderätt till fastigheten.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare