En vårdnadshavares möjlighet att själv fatta beslut rörande vård av barn vid gemensam vårdnad

2016-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min dotters far har gemensam vårdnad, han bor halvårsvis i ett annat land, jag har börjat fundera på ensam vårdnad, undrar nu hur det är inom vården? Vilka beslut får jag fatta själv om vi har gemensam vårdnad och han är i ett annat land?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnaden om barn hanteras i föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Av FB 6 Kap 1 och 2 §§ följer att den som har vårdnaden har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad blir tillgodosett. Vårdnadshavaren har såväl rätt som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personligt angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder ska vårdnadshavarna dock ta allts större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, vilket framgår av 6kap 11§ FB.

En grundläggande princip är att vårdnadshavarna skall tillsammans fatta viktiga beslut som rör barnet, se 6kap 13§ 1st FB. Det finns dock ett undantag från denna grundläggande princip som kan användas vid speciella situationer enligt 6 kap 13§ 2st FB. Av undantaget framgår det att om en av vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte kan skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andre ensam. En av vårdnadshavarna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Sammanfattningsvis krävs det alltså gemensamma beslut när det finns två vårdnadshavare. Det innebär dock inte att båda vårdnadshavarna förutsätts delta i allt som gäller den dagliga omsorgen om barnet såsom mat, kläder, sovtider m.m. Besök på en vårdcentral pga. barnsjukdomar kan i allmänhet anses höra till den dagliga omsorgen, men om det är vård av mer ingripande karaktär så skall den andre vårdnadshavaren underrättas, se Prop. 2011/12:53 s. 9.

I vissa fall kan socialnämnden ges möjlighet att utreda och besluta att en åtgärd får vidtas utan den andre vårdnadshavarens samtycke enligt 6kap. 13a§ FB. Exempel på sådana ärenden kan vara: psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen m.m.

Av frågan framgår det inte vilken slags vård du syftar på men söker du vård pga en barnsjukdom så ska det inte vara några problem, då en sådan vård ingår i den dagliga omsorgen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor!

Vänligen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85193)