FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte18/06/2014

En makes skyldigheter vid den andre makens dödsfall

Min make dog den 8 maj 2014, han lämnade inget efter sig. Vi har äktenskapsförord. Vi har 3 barn tillsammans, min make 1 barn till. Vad är mina skyldigheter? Vart vänder jag mig eller barnen?

Lawline svarar

Enligt reglerna i äktenskapsbalken behöver bodelning inte ske om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Förutsatt att ert äktenskapsförord är registrerat och föreskriver något i stil med "enligt vilket all makarnas respektive egendom är enskild" behöver alltså ingen bodelning genomföras. Detta framgår av 7:1, 7:2 p. 1, 7:3 samt 10:1 Äktenskapsbalken.

Då bodelning inte ska ske och förutsatt du inte är testamentstagare, är du ingen dödsbodelägare, jfr 18:1 st. 2 Ärvdabalken. Detta medför att du inte har något med dödsboet att göra och följaktligen uppkommer inga skyldigheter för dig som annars åvilar dödsbodelägare.

Däremot kan skyldighet uppkomma för din del enligt 18:2 Ärvdabalken. Paragrafen lyder "Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.". Av reglen framgår med tydlighet vilka skyldigheter som åvilar dig.

Dina barn tillsammans med din makes övriga barn är dödsbodelägare ska ska gemensamt förvalta dödsboet. Fördelning av din avlidne makes egendom sköts som utgångspunkt av delägarna själva, som kan fördela egendomen mellan sig bäst de vill. Uppstår osämja rekommenderar jag att dina söner kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. De kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?