FrågaAVTALSRÄTTAvtal02/03/2020

En juridisk byrå har efter en förskottsfakturering inte svarat på varken mail eller telefon under tre veckors tid, vad gör jag?

Hej!

Jag har anställt en mycket oseriös juristbyrå som medverkat i bla SVT plus. Jag anlitade dessa för att företräda mig i min arbetsrättsliga tvist. Efter ett möte på 1,5 h kom en faktura om 55.000 kr som skulle betalas innan något mer kunde göras i ärendet. Firman hävdar att de arbetat upp denna kostnad på två dagar men att inga fler fakturor kommer skickas. Om den inte betaldes skickades den till inkasso. Kände mig tvingad att betala och nu tre veckor senare svarar firman inte på varken mail eller telefon. Vad kan jag göra? Jag hade nog med problem innan denna firma kom och gjorde situationen värre... Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Låt mig först och främst beklaga det inträffade. Det du beskriver låter mycket illa och jag förstår till fullo att du är frustrerad. Jag noterade vidare att du skickade in detta till oss så tidigt som den 15/2 varför jag även vill passa på att be om ursäkt för dröjsmålet. Det är många som hör av sig till oss och vår kostnadsfria juridiska rådgivning är omåttligt populär, vilket du säkert förstår.

Som jag ser det föreligger det egentligen två stycken separata spörsmål. Dels har vi den arbetsrättsliga tvisten som jag förmodar att du önskar få löst relativt skyndsamt. Sedan har vi ett förmodat begångna avtalsbrott vilken den ifrågavarande juristbyrån eventuellt har gjort sig skyldig till genom att inte längre prestera i enlighet med gällande uppdragsavtal. Men eftersom du inte närmare återger omständigheterna avseende det arbetsrättsliga ärendet utgår jag ifrån att fokus här istället ligger på vilka krav och åtgärder som kan och bör vidtas mot den aktuella byrån.

Allmänt

I fråga om tillämplig lagstiftning kan följande anföras. Jag tolkar din fråga som att du har rättshandlat i egenskap av konsument (privatperson) varför man lätt kan tro att konsumenttjänstlagens bestämmelser är applicerbara på den uppkomna situationen. Även om vissa analogier i förekommande fall kan göras är i grunden den nyss nämnda lagstiftningen inte tillämplig på den här typen av tjänster varför ledning istället främst måste sökas inom den allmänna avtalsrätten. Utgångspunkten blir således lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (i folkmun ofta bara benämnd avtalslagen, AvtL).

Avtalslagens regelverk behöver således ganska ingående studeras i det här sammanhanget och här gör sig den så kallade löftesprincipen gällande. Rättslig bundenhet för parterna (du och din nya uppdragsgivare) inom den allmänna avtalsrätten, vilken alltså blir styrande i ditt fall, uppstår när anbud (det ursprungliga avtalsförslaget ifrån juristbyrån) och accept (ditt svar när du tackade ja) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL).

Fakturabeloppets skälighet

Ibland gäller en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) men i stort råder avtalsfrihet i Sverige. Med det sagt kan det konstateras att något sorts avtalsinnehåll med tillhörande klausuler och övriga villkor behöver tolkas och fastställas. Jag utgår ifrån att det ingångna avtalet finns upprättat i skrift. Men eftersom jag inte har tillgång till detta har jag svårt att bedöma huruvida juristbyrån i fråga ägde rätt att förskottsfakturera dig ett belopp om 55 tkr med ett löfte om att ingen ytterligare debitering skulle ske. Jag har lite svårt att tyda om beloppet och upplägget i övrigt är tvistigt eller om det är så att du faktiskt samtycker till det nu sagda. Det lutar dock åt att du i vart fall inte verkar vara helt tillfreds givet det tvång du beskriver att du kände enligt ovan jämte "hotet" om påtryckningar från ett eventuellt inkassoföretag.

För att knyta an till din fråga: Vad kan du göra?

När en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet föreligger ett avtalsbrott (även kallat kontraktsbrott). Ett sådant brott är inte ett brott i straffrättslig mening och kan därmed inte leda till straff, men däremot till en rad civilrättsliga sanktioner som exempelvis krav på fullgörelse, prisavdrag, hävning (där prestationerna ska gå åter) och skadestånd. Jag ser följande två alternativa tillvägagångssätt.

1. I det inledande skedet brukar upprättandet av ett formellt kravbrev vara den första åtgärden. Alltså att rikta ett krav direkt mot juristbyrån och yrka (begära) att prestationerna ska gå åter (hävning, vilket berättigar dig till återbetalning av erlagt belopp). Genom kravbrevet kan du även föreslå en tid för ett möte och/eller en förhandling i vilken ni förhoppningsvis kan göra upp i godo och träffa ett så kallat förlikningsavtal. Det synes dock vara lönlöst i ditt fall eftersom du redan vid flera tillfällen har försökt att kontakta byrån.

2. Nästa steg blir att rikta ett skadeståndskrav mot byrån genom att lämna in en stämningsansökan till en tingsrätt.

Ytterligare rådgivning och juridisk assistans

Om du behöver hjälp med upprättande av kravbrev, ett författande av en stämningsansökan eller om du skulle vilja att någon företräder dig inför och vid en kommande tingsrättsförhandling är du varmt välkommen att kontakta mig. Vi kan även bistå dig under en eventuell förlikningsförhandling med den juristbyrå som du har anlitat. Vi kan likaledes ta över och hjälpa dig i den arbetsrättsliga tvisten om så önskas. Vi har god vana av den typen av ärenden och kan bistå dig med ytterligare rådgivning, rättsutredningar och givetvis också agera ombud för din räkning inför och under den stundande arbetsrättsliga processen.

Jag nås enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och jag kan i så fall slussa dig vidare och etablera kontakt med någon av våra eminenta jurister på Lawline.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning