En gåva till en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv om inget annat stadgas

2021-03-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Mitt enda syskon fick som gåva en högt värderad fastighet av mina föräldrar för 7 år sedan. På grund av olika orsaker bröt jag därefter kontakten med syskon och föräldrar. 3 år senare avled min far. Min mor lever fortfarande. Vad händer den dag hon avlider? Blir jag helt arvslös, förutom det som hon har som sin kvarvarande egendom? Jag vet ej om något är skrivet angående fastighetsgåvan.Blev det min bror som premierades i denna situation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Så som jag tolkar frågan är du och ditt syskon bröstarvingar till din far och mor (2 kap. 1 § ÄB), eftersom det inte framkommer av frågan kommer jag att utgå ifrån att dina föräldrar var gifta vid din fars bortgång. Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar, där den ena delen behandlar gåvan och den andra arvet.

Gåvan

Presumtion att gåva till bröstarvinge är förskott på arv

När en gåva ges till en bröstarvinge föreligger en presumtion om förskott på arv. Det gäller att det i gåvobrevet är stadgat att gåvan inte kan anses utgöra ett förskott på arv för att bryta denna presumtion (6 kap. 1 § ÄB). Om dina föräldrar har skrivit att fastigheten ej utgör förskott på arv kommer det inte föreligga en presumtion att fastigheten är ett förskott på arv. En bröstarvinge är skyldig att avräkna förskott på arv från sin laglott vid arvskiftet (7 kap. 2 § ÄB). Avräkning av förskottet ska göras utifrån det värde som gåvan, dvs. fastigheten, hade vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB).

Om fastigheten ej är förskott på arv finns det ett förstärkt laglottsskydd

Det finns ett förstärkt laglottsskydd som syftar till att förhindra gåvor som kan liknas vid testamente. Detta skydd innebär att gåvor som kränker bröstarvingars laglott kan återbäras om gåvan har givits i nära samband med gåvogivarens bortgång, s.k. "dödsbäddsgåvor" eller när en gåva har givits under livstiden men när gåvogivaren behåller nyttjanderätten till gåvan (7 kap. 4 § ÄB). Om gåvan av fastigheten påverkar kvarlåtenskapen så att du ej kan få ut din laglott (halva arvslotten) kan alltså det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt.

Bröstarvingen måste väcka talan inom ett år från bouppteckningens avslut

Bröstarvingen måste väcka talan mot gåvotagaren inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren har avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). Om bröstarvingen inte väcker sådan talan har rätten till talan gått förlorad. Som bouppteckning avses i denna situation huvudbouppteckning och inte eventuell tilläggsbouppteckning (NJA 1993 s. 594).

Arvet

Efterlevande makes arvsrätt och gemensamma barns efterarvsrätt

Efterlevande make har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att när din far gick bort ärvde din mor din fars kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att din mor ärvde kvarlåtenskapen med en rätt att fritt bestämma över egendomen, med undantag att hon inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Gemensamma barn (du och ditt syskon) har s.k. efterarvsrätt på den levande makens kvarlåtenskap. Detta innebär att du och ditt syskon har rätt att få ut arvet efter er far när er mor går bort (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Det finns en presumtion att gåvan (fastigheten) är förskott på arv om det inte i gåvobrevet står att det inte är ett sådant förskott. I en sådan situation ska värdet (på fastigheten vid gåvotillfället) avräknas från ditt syskons arvslott.

Om det finns ett gåvobrev som stadgar att gåvan inte ska utgöra förskott på arv kan du välja att väcka talan inom ett år efter bouppteckningen för att få din laglott tillgodosedd om du anser att gåvan var en dödsbäddsgåva eller om dina föräldrar har haft nyttjanderätt till fastigheten.

Vad gäller resterande arv från din mor och far gäller att du och ditt syskon har en efterarvsrätt som aktualiseras vid er mors bortgång. Om det inte finns ett testamente är din arvslott hälften av kvarlåtenskapen. Även om det skulle finnas ett testamente har du rätt att få ut din laglott, som är hälften av arvslotten.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?