En fråga om stöld och egenmäktigt förfarande!

FRÅGA
Att stjäla någons post och kopiera innehållet som handlar om en minderårig och är sekretess belagt, är det straffbart ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Att personen olovligen tagit del av innehållet i sekretessbelagda papper genom att kopiera det har inget att göra med en stöld/snatteri.

Bestämmelsen i BrB 8 kap 1§, gällande stöld, lyder så här:

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

För att det ska handla om stöld/snatteri så måste gärningsmannen olovligen tagit vad annan tillhör (Vilket visserligen skett i ditt fall) samt att denne ska haft uppsåt (Vilja, Avsikt) att tillägna sig det (s.k. tillägnelseuppsåt) och detta innebär en skada.

Att tillägna en sak är att göra saken till sin egen. Med enklare ord räcker det för brottet stöld, att gärningsmannen haft viljan/avsikten att tillägna sig saken och behöver inte nödvändigtvis ha fysiskt använt den, däremot krävs det att det skett ett fysiskt tillgrepp av saken och att denne rubbat annans besittning.

Med skada menar man en ekonomisk skada. Saken ska ha ett förmögenhetsvärde.

I ditt fall har det skett ett tillgrepp av posten som troligen tillhör dig. Däremot har syftet inte varit att gör posten till sin egen (hen har kopierat och jag utgår ifrån att personen lämnat tillbaka posten) och inte heller har det skett någon ekonomisk skada eftersom posten troligen inte haft ett förmögenhetsvärde.

Redogörelsen i ovan är således inte en fullkomlig redogörelse för vad som krävs för att ett tillgrepp av en annan persons sak ska utgöra en stöld. Däremot är min redogörelse tillräcklig för att kunna klargöra om det handlar om en stöld eller inte i ditt fall.

Personen i fråga kan däremot ha gjort sig skyldig till brottet Egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8§:

För att någon ska anses ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande så krävs det bl.a. bara att gärningsmannen olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något. (Självklart finns ett uppsåtskrav här också)

Här behöver inte den som rubbas på sin besittning nödvändigtvis vara ägare av saken, det räcker alltså bara med en besittningsrubbning som är olovlig. Det är alltså besittningen som sådan som skyddas av bestämmelsen, och INTE frågan om någon har varit ägare till denna och inte heller om saken har ett förmögenhetsvärde eller inte. Tagandet ska också vara olovlig. Föreligger det inget tyst eller uttalat samtycke så är tagandet olovligt.

Jag kan enbart redogöra för vad lagen säger, och har egentligen inget exakt svar just ditt fall, huruvida personen verkligen har gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Anledningen är att jag inte vet vem denna personen är till dig, vart hen bor, om ni bor tillsammans eller om hen haft tillgång till din post genom nycklar. Om exempelvis personen haft tillgång till posten pga. att ni bor tillsammans, så har det troligen inte skett en rubbning av din besittning, eftersom personen också har besittning av posten genom att denne har tillgång till posten. I så fall har det troligtvis inte begåtts ett brott bara för att man tagit del av sekretessbelagd information.

Däremot om den sekretessbelagda informationen sprids vidare så kan personen genom detta spridande göra sig skyldig till andra brott, exempelvis förtal som återfinns i brottsbalken 5 kap 1§.

Hoppas du fått ett någorlunda tillfredsställande svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (639)
2020-10-24 bil man lämnat in för reparation används för brott
2020-10-24 Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?

Alla besvarade frågor (85316)