En avliden förälder har givit bort vad som kan anses utgöra förskott på testamente samt genom testamente förordna att hens särbo ska få halva kvarlåtenskapen. Hur kan bröstarvingarna göra för att utkräva sin laglott?

Hej!

Förälder avlider, upprättade gåvobrev om fastighet till särbos barn samma år.

Klasul "Ej förskott på arv" resp Klausul om att "Givare har nyttjanderätt till gåvan så länge givaren är i livet"

Testamente om 50% till särbo, resten enligt laglott. I praktiken görs barn arvslösa.

Lagutrymme för laglottskränkning?

Stort tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiserar i princip endast ärvdabalken (ÄB).

Eftersom att jag inte vet om de närmare omständigheterna i ditt fall kommer jag att i ett mer allmänt hållet svar att beskriva reglerna för laglotten och skyddet därför, samt om förskott på arv i en dylik situation. Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker som var för sig behandlar de olika juridiska aspekterna som aktualiseras i din situation.

Laglotten och skyddet för den

Hur fungerar laglotten?
Barn till en avliden förälder har en närmast ovillkorlig rätt att få ut sin laglott. Laglotten innebär att testamenten som begränsar barnets eller barnens arv upp till mer än 50% av kvarlåtenskapen kan jämkas (ändras). Om exempelvis en förälders testamente förordar att hens särbos barn ska få 100% av hens kvarlåtenskap kan hens bröstarvingar (barn) kräva jämkning av testamentet så att de får 50% av kvarlåtenskapen, och särbons barn den resterande hälften. Detta följer av att hälften av den kvarlåtenskap som skulle tillfallit bröstarvingen om inget testamente fanns, utgör barnens laglott (ÄB 7:1). För att få rätt till laglotten måste de kräva jämkning av testamentet (ÄB 7:3).

Jämkning av testamente
Ett testamente kan således ändras på begäran av bröstarvingarna (barnen till den avlidne), om testamentet har till resultat att bröstarvingarna tillsammans skulle få mindre än hälften av förälderns kvarlåtenskap. Om det exempelvis finns två bröstarvingar ska de har rätt till 25% var av den totala kvarlåtenskapen, vilket ju totalt utgör halva kvarlåtenskapen (25% x 2 = 50%).

Hur beräknas laglotten?
Laglotten utgörs av halva arvslotten (ÄB 7:1). Arvslotten är det som en bröstarvinge har rätt till om man bortser från eventuella testamenten. Om det finns två bröstarvingar utgörs deras arvslott av 50% var av den totala kvarlåtenskapen. Deras laglott blir då hälften av arvslotten, alltså 25% var av den totala kvarlåtenskapen, precis som jag beskrivit ovan.

Kvarlåtenskapen utgörs i sin tur av alla dödsboets tillgångar efter att skulderna dragits av. Det finns dock ett extra skydd för laglotten som kan påverka storleken av kvarlåtenskapen. Nämligen det så kallade förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet
Detta förstärkta skydd kommer till uttryck i ÄB 7:4 och innebär följande.

1. Om en arvlåtare,

2. givit bort egendom,

3. under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente,

4. ska i avseende på gåvan, reglerna om laglott gälla.

Vad regeln närmare innebär i denna situation ska jag nu förklara. Om en arvlåtare ger bort egendom, genom gåva, på sådant sätt att gåvan till syftet är att likställa med testamente, ska den inräknas i kvarlåtenskapen och därmed påverka laglottens storlek. Vad avser den första delen av regeln (punkterna 1-3 ovan) handlar det alltså om att den avlidne gav bort någonting på ett sätt som kan likställas med ett förskott på arv.

Det kan sägas att den situation du beskrivit, att en person ger bort sin fastighet till en närstående, med förbehållen nyttjanderätt till sig själv livet ut, är en typisk sådan situation som aktualiserar denna regel. Det är alltså ganska tydligt att regeln om det förstärkta laglottsskyddet kan tillämpas på denna situation. Detta innebär att fastigheten ska räknas som att den ingår i kvarlåtenskapen.

Kvarlåtenskapen ska alltså utgöras av alla dödsboets tillgångar, inklusive det som enligt testamentet ska ges till särbon, samt fastighetens värde.

Vad blir resultatet?
Barnens laglott i denna situationen ska alltså beräknas på följande vis. Dödsboets tillgångar (inklusive det som enligt testamentet ska tillfalla särbon) plus fastighetens värde utgör hela kvarlåtenskapen. Delar man detta på två får man den laglott som barnen har rätt till. De får alltså dela inbördes på halva kvarlåtenskapen.

Detta innebär att det kan hända att fastigheten inskränker på laglotten. Om den exempelvis är värd 2.000.000 och de resterande tillgångarna i dödsboet har ett värde om totalt 1.000.000 blir ju den total kvarlåtenskapen 3.000.000. I så fall ska bröstarvingarnas laglott vara hälften av detta (1.500.000). Eftersom att dödsboet endast har 1.000.000 i tillgångar att dela ut får i så fall särbons barn återbära 500.000 till dödsboet, så att bröstarvingarna får sin laglott om 1.500.000 (se ÄB 7:4).

Vad innebär detta och vad bör ni göra?
Jag utgår ifrån att ni vill att barnen ska få ut sin laglott. För att göra detta bör ni följa dessa steg.

1. Räkna ut hur mycket kvarlåtenskapen är (dödsboets tillgångar + fastighetens värde).

2. Räkna ut hur stor laglotten är (som hur är halva kvarlåtenskapen) och om fastigheten och testamentet inskränker på laglotten.

3. Eftersom att det är högst sannolikt att fastigheten och testamentet inskränker på laglotten bör ni, när ni vet hur mycket, kommunicera detta till särbon och särbons barn och försöka komma överens om hur ni ska göra. Ni bör alltså begära att ni delar upp arvet så att resultatet blir att bröstarvingarna tillsammans får halva kvarlåtenskapen. Om ni kommer överens kan ni upprätta ett avtal om hur arvskiftet ska se ut och vem som ska få vad.

Om fastigheten har ett så pass högt värde att den inkräktar på laglotten kan ni komma överens om att särbons barn ska "köpa loss" den genom att betala det som behövs för att laglotten ska tillgodoses. Vad gäller testamentet kan detta som sagt jämkas för att laglotten ska tillgodoses. Därför bör ni kommunicera med både särbon och dennes barn så att ni kan komma överens hur mycket särbon ska avstå från testamentet och eventuellt hur mycket särbons barn ska betala för att köpa ut fastigheten.

Ni bör dock beakta att det finns preskriptionstider för dessa bestämmelser. För att kunna kräva jämkning av laglotten krävs att bröstarvingarna, inom sex månader från och med att testamentet delgivits, har antingen givit till känna sina anspråk gentemot den det berör (i detta fall särbon) eller väckt talan om mot henom (ÄB 7:3 tredje stycket). Det krävs alltså att bröstarvingarna inom sex månader från erhållandet av testamentet i alla fall kommunicerar till särbon att de kräver jämkning av testamentet för att få sin laglott tillgodosedd.

Preskriptionstiden för det förstärkta laglottsskyddet, som gäller fastigheten, är ett år efter att bouppteckningen avslutades. För att bryta denna preskriptionstid krävs dock att bröstarvingarna väcker talan gentemot särbons barn med krav på att särbons barn ska betala till bröstarvingarna det som behövs för att de ska få sin laglott tillgodosedd, så att särbons barn alltså "köper loss" fastigheten. Om ni däremot kommer överens innan dess om hur ni vill göra kan ni upprätta ett avtal om det. Bröstarvingarna är inte tvungna att genomgå en hel domstolsprocess endast för att få sin laglott. Bröstarvingarna och särbon och hens barn kan komma överens om hur de vill göra för att allt ska gå så smidigt som möjligt, och således förlika, som det kallas.

4. Om bröstarvingarna inte kommer överens med särbon och dennes barn på så sätt att de inte vill gå med på att tillgodose laglotten kan ni behöva inleda en rättstvist. Detta bör man alltid ta till i sista hand eftersom det ofta är kostsamt, förknippat med viss osäkerhet, och kan ha en lång tidsutdräkt. Om ni hamnar i situationen att ni planerar på att inleda en rättsprocess rekommenderar jag att ni tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Ni kan kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se om ni skulle vara intresserade av det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. De juridiska aspekterna jag gått igenom är inte okomplicerade. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på ovan mailadress.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000