Ekonomiskt bistånd för semesterresor

Har försörjningsstöd rätten att neka mig försörjningsstöd som studerande om jag åker utomlands på mitt sommarlov?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om försörjningsstöd behandlas i socialtjänstlagen.

Genom att få ekonomiskt bistånd från kommunen (försörjningsstöd) ska en person som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär att man endast kan få försörjningsstöd om man har uttömt andra möjligheter till försörjning, till exempel genom arbete eller studiemedel. Socialtjänsten kan också ställa krav på att de som ansöker om försörjningsstöd gör vad de kan för att bli självförsörjande. Om man kan arbeta innebär det oftast att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka arbete eller delta i anvisade aktiviteter (se prop. 1996/97:124 s. 62).

Försörjningsstöd ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet delas upp i två poster, där den ena rör kostnader för boende och el med mera. Den andra rör kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Dessa kostnader beräknas enligt det som kallas riksnormen, som baseras på undersökningar om hushållens konsumtion. Om det finns särskilda skäl kan dock kostnader för dessa poster beräknas till en högre nivå. Ekonomiskt bistånd för semesterresor medges dock endast i undantagsfall, se Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten, ”Ekonomiskt bistånd” s 157.

Slutsatsen av detta blir att kommunen kan ställa krav på att den som ansöker om försörjningsstöd först tillgodoser sina behov på andra sätt, till exempel genom de tillgångar den personen redan har. Om personen har använt dessa medel till kostnader som inte ingår i normen, till exempel semesterresor, är det troligt att det finns grund för att neka rätt till bistånd. Det är dock värt att notera att man ändå kan beviljas ett mindre bidrag för kostnader för exempelvis mat, för att undvika eller avvärja en nödsituation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000