Ekonomiskt bistånd för semesterresor

2015-07-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Har försörjningsstöd rätten att neka mig försörjningsstöd som studerande om jag åker utomlands på mitt sommarlov?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om försörjningsstöd behandlas i socialtjänstlagen.

Genom att få ekonomiskt bistånd från kommunen (försörjningsstöd) ska en person som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär att man endast kan få försörjningsstöd om man har uttömt andra möjligheter till försörjning, till exempel genom arbete eller studiemedel. Socialtjänsten kan också ställa krav på att de som ansöker om försörjningsstöd gör vad de kan för att bli självförsörjande. Om man kan arbeta innebär det oftast att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka arbete eller delta i anvisade aktiviteter (se prop. 1996/97:124 s. 62).

Försörjningsstöd ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet delas upp i två poster, där den ena rör kostnader för boende och el med mera. Den andra rör kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Dessa kostnader beräknas enligt det som kallas riksnormen, som baseras på undersökningar om hushållens konsumtion. Om det finns särskilda skäl kan dock kostnader för dessa poster beräknas till en högre nivå. Ekonomiskt bistånd för semesterresor medges dock endast i undantagsfall, se Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten, ”Ekonomiskt bistånd” s 157.

Slutsatsen av detta blir att kommunen kan ställa krav på att den som ansöker om försörjningsstöd först tillgodoser sina behov på andra sätt, till exempel genom de tillgångar den personen redan har. Om personen har använt dessa medel till kostnader som inte ingår i normen, till exempel semesterresor, är det troligt att det finns grund för att neka rätt till bistånd. Det är dock värt att notera att man ändå kan beviljas ett mindre bidrag för kostnader för exempelvis mat, för att undvika eller avvärja en nödsituation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82781)