Ekonomiskt bistånd; beaktande av lån från vän i inkomstberäkning

2015-10-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en vän som lever på "socialbidrag", dom ska stå för hyran och lite andra saker så personen i fråga överlever. Vissa månader så har personen behövt lite olika saker och då har jag varit snäll att bistå med lite pengar då jag vet hur läget ligger till och att personen verkligen behövde pengarna till detta, men i och med att jag lånat ut pengar till personen så anser "socialen" att det räknas som en inkomst och då drar dom av den summan på bidraget och det har lett till att personen inte kan betala sin hyra eller elräkning. Personen är redan hos kronofogden och vill inte få mer anmärkningar där. Så min fråga är som följer: Är det rätt av dom att inte ge ut bostadsbidrag pga att jag lånat ut pengar till personen? Pga av detta finns det risk att personen blir utan lägenhet och hamnar på gatan. Rätt eller fel? Tack för svar!
SVAR

Hej,

Tack för din fråga !

Frågor om ekonomiskt bistånd behandlas i socialtjänstlagen, som du hittar här

Rätten till ekonomiskt bistånd finns i SoL 4 kap 1 § där det stadgas att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Man ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Vid beräkningen av vilket ekonomiskt bistånd en person har rätt till räknar man som utgångspunkt med alla inkomster och faktiska tillgångar en person har. Vissa tillgångar ska dock undantas, det gäller till exempel ersättning för merkostnader vid en funktionsnedsättning eller vissa försäkringsersättningar. Gåvor eller lån från vänner eller liknande räknas dock som utgångspunkt med i personens inkomster, eftersom det rör sig om tillgångar personen faktiskt har.

En jämförelse kan dock göras med rättsfallet RÅ84 2:27, där en person hade fått ett handlån av en vän för att kunna betala hyran, i avvaktan på socialnämndens hjälp. I det fallet fann man att personen fortfarande hade rätt till bistånd, oaktat lånet från vännen.

I sammanhanget kan också påminnas om att syftet med det ekonomiska biståndet är att personen ska få en skälig levnadsnivå. Det är alltså inte meningen att personen ska kunna få bistånd upp till en skälig levnadsnivå, och utöver detta ha inkomster i form av lån från vänner, som alltså ger dem en högre levnadsstandard än skälig levnadsnivå.

Mot bakgrund av ovanstående är det i det här fallet är det inte helt lätt att avgöra om socialnämnden bör beakta lånen från dig som inkomst för din vän. Med anledning av att det handlar om bidrag till lägenhetshyra kan nämnas att socialtjänsten har ett ansvar att arbeta vräkningsförebyggande. Om din vän inte kan betala sin hyra finns risk att det uppstår hyresskulder. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd bör socialnämnden ge bistånd till skulder efter en individuell prövning och i de fall som det skulle få allvarliga konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalades, exempelvis vid hyresskuld.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll