EKMR och EU-stadgans förhållande till varandra och till medlemsstaterna

FRÅGA
Hej, jag undrar hur EKMR och EU-Stadgan om de grundläggande rättigheterna binder medlemsstaterna (eller till och med varandra) olika? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Europakonventionen

EKMR är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen. EKMR består av en huvudkonvention och sex tilläggsprotokoll. För att EKMR ska gälla gentemot en stat krävs att staten är ansluten till EKMR. När man väl är ansluten till konventionen (går endast om man är medlemsstat i Europarådet, 47 stater) har konventionen ett eget övervakningssystem i form av Europadomstolen som ser till att medlemsländerna följer sina åtaganden med anledning av konventionen. Europadomstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten. Europadomstolen har dock en subsidiär behörighet, vilket innebär att det i första hand är staterna själva som ska se till att konventionen efterlevs. Europadomstolen blir aktuell först efter att den enskilde försökt få rätt i staten där den påstådda kränkningen ägt rum. Den enskilde ska därför först väcka talan i svensk domstol och överklaga så långt det går innan denne kan begära prövning hos Europadomstolen.

I Sverige återfinns EKMR i lag sedan 1995, vilket innebär att Sverige förutom att de anslutit sig även inkorporerat EKMR i sin egen lag. Sverige har därmed gjort det enklare att tillämpa konventionen i svensk domstol.

EU-stadgan

Alla länder som är medlemmar i EU omfattas av EU-stadgan då EU-rätt går före medlemsstaternas grundlag. EU-stadgan går lite längre än EKMR och omfattar mänskliga rättigheter som motsvarar många av dem som finns i EKMR men även ett antal ekonomiska och sociala rättigheter (vilka inte omfattas av EKMR). EU-stadgan gäller för alla EU:s institutioner samt för EU:s medlemsstater(28 länder), dock endast vid dessas tillämpning av EU-rätt.

EU-stadgan utgör endast ett minimiskydd för mänskliga rättigheter, vilket bland annat betyder att det är EKMR:s skydd av viss rättighet som går före stadgans ifall konventionens skydd av den rättigheten skulle vara starkare (stadgans art. 53).

Sammanfattningsvis ger EKMR och EU-stadgan skydd på olika nivåer. EKMR gäller även mot enskilda människor och ger dessa rätt att direkt åberopa rättigheterna i domstol. EU-stadgan gäller endast när EU-rätt tillämpas. EU har inte än anslutit sig till EKMR men ger stöd för att EKMR ska tillämpas och har även sagt att EKMR:s skydd ska gå före där EKMR:s skydd anses vara starkare än EU-stadgans.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?