Ej avtalade tilläggsarbeten vid småhusentreprenad

FRÅGA
Hej! Jag har under detta år anlitat en byggfirma som har byggt ett nytt hus åt mig. Vi flyttade in för två veckor sedan vilket var tre veckor senare än det datum som står i avtalet. Garaget är ännu inte färdigställt men byggaren skickade en faktura för två veckor sedan där förfallodatumet var satt på noll dagar, i avtalet står det att fakturorna ska betalas efter att varje moment är färdigbyggt. När jag inte betalade den fakturan så skickade han en till faktura igår för det som han ansåg var extra arbeten även fast vi muntligt kommit överens om att det inte skulle vara några extrakostnader för dessa arbeten. Dessa arbeten var klara för mer än en månad sen och det har inte varit något prat om betalning förrän nu. I avtalet står det också att alla tilläggsarbeten inte ska ha påbörjats innan det finns en överenskommelse mellan oss. Det fanns en tydlig överenskommelse om att dessa arbeten inte skulle kosta extra vilket byggaren var okej med eftersom att han färdigställde dessa arbeten utan att nämna extrabetalning. Måste jag betala dessa extrakostnader och hur kan jag gå vidare med detta ärende?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Beställning av upprättande av hus avsett för inte fler än två familjer faller in under konsumenttjänstlagens tvingande bestämmelser. Att bestämmelserna är tvingande innebär att de inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten.

Tilläggsarbetena

Huruvida tilläggsarbeten ("extraarbeten") också insorteras därunder avgörs mot bakgrund av om de har ett funktionellt och tidsmässigt samband med entreprenadavtalet. Det innebär att sådana arbeten som visserligen går utöver grundarbetet men likväl framstår som ett led i färdigställandet av huset, anses ingå i entreprenaden. Att de dessutom utfördes innan ni flyttande in i huset underbygger den poängen.

51 § konsumenttjänstlagen innehåller en bevisregel som föreskriver att vad konsumenten, dvs. du, påstår att är avtalat, ska läggas till grund för bedömningen av parternas förpliktelser såvida inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Regeln gäller b.la. priset samt tiden för betalning. Byggaren måste alltså kunna uppvisa ett kontrakt eller påtala andra omständigheter som starkt talar för att ni avtalat kring tilläggstjänsterna samt kostnaden därom. Från din fråga utläser jag att ni inte träffat ett sådant skriftligt avtal och att ni dessutom kom överens om att de omtvistade tilläggsarbetena skulle vara kostnadsfria.

I exempelvis RH 2014:35 prövade Hovrätten liknande omständigheter. Konsumenterna vann, b.la. med motiveringen "… är det i frånvaro av ett skriftligt avtal eller annat som tydligt utvisar en gemensam partsvilja, inte styrkt att det mellan parterna i detta mål träffats något avtal rörande tilläggsarbetena. [Konsumenterna] kan därför inte åläggas att till [byggaren] betala ytterligare belopp".

Avslutningsvis vill jag påpeka att ABS 09 – det standardiserade avtal som ofta läggs till grund för småhusentreprenader och vilket jag förmodar att ni använt – också ger stöd för din ståndpunkt, se artikel 9 samt 10.

Byggarens dröjsmål

24 § konsumenttjänstlagen definierar dröjsmål som: om (i) tjänsten inte utförts inom avtalad tid och (ii) fördröjningen inte kan hänföras till konsumenten, betraktas byggaren befinna sig i dröjsmål.

Byggaren kan äga rätt till förlängning av kontraktstiden, om fördröjningen beror på omständigheter utanför hans kontroll och som inte han inte skäligen kunde räknat med eller borde ha förväntat. I sådana fall måste byggaren utan dröjsmål underrätta konsumenten därom.

Byggaren kan bli skadeståndsskyldig om han befinner sig i dröjsmål och inte kan visa att (i) det beror på ett hinder utanför hans kontroll som (ii) han inte skäligen kunde förväntat eller räknat med och (iii) vars följder han inte heller skäligen kunde övervunnit. Det är alltså osannolikt att han kan undkomma skadeståndsskyldighet, se 31 § konsumenttjänstlagen.

Säljaren kan på den grunden bli skyldig att ersätta kostnader du tvingats lägga på annat boende under förseningen samt att ersätta andra skador du har lidit.

Avslutande sammanfattning

Du är enligt min bedömning inte skyldig att ersätta byggaren för de omtvistade tilläggsarbetena. Upplys honom om vad som gäller och tillsänd honom ett skriftligt, väl underbyggt bestridande av fakturan. Upplys honom också om ditt eventuella skadeståndskrav.

Det är viktigt att du sammanställer alla dokument som upprättats i anslutning till entreprenaden samt övrig bevisning i händelse av domstolstvist.

Om säljaren väcker talan i domstol, eller om du själv vill föra en skadeståndstalan, rekommenderar jag att du kontaktar våra jurister. Vi hjälper dig.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95785)