FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/04/2019

Egendom som trätt i enskild egendoms ställe samt jämkning av bodelning

Vad gäller om min mammas make, sedan 35 år fick mark i Finland för 33 år sedan som enskild egendom och då byggde ett hus där de båda bodde i 10 år. Därefter såldes huset och de flyttade till Sverige och efter ett par år köpte de ett nytt hus (enligt mammas make för enskild egendoms pengarna från huset i Finland som såldes) Är osäker på vem som står som ägare på huset nu men låt oss säga att mammas make gör det. Nu har min mamma avlidit och maken hävdar att hus och annat som han har inköpt för pengar från hans enskilda egendom inte ingår i dödsboet dvs jag och min syster som är särkullebarn har inget rätt att ärva vare sig huset eller en lägenhet som de har. Inte heller de tre bilar som finns. Jag tycker det låter konstigt att det efter 35 års äktenskap inte är självklart att mamma äger hälften och att vi ärver henne? Hur är lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att din mors make fick fastigheten i Finland som gåva med villkor om att fastigheten skulle vara hans enskilda egendom. Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB).

Utredning

I 7 kap. 1 § ÄktB fastslås att all egendom som tillhör en make är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Av 7 kap. 2 § 1 st. 2 p. ÄktB framgår att egendom som en make fått i gåva av en tredje man med villkor om att den givna egendomen ska vara enskild egendom ska utgöra enskild egendom. Det framgår av 6 p. att egendom som "trätt i stället" för egendom som avses i 1-5 p. också ska utgöra enskild egendom om inte annat föreskrivits. I 12 kap. 1 § ÄktB framgår att en bodelning kan jämkas genom att den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den maken vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av de ordinarie bodelningsreglerna.

Tillämpat på ditt fall kan vi konstatera att ovanstående regler innebär att den finska fastigheten som din mors make fick utgjorde enskild egendom. Enligt min uppfattning utgjorde därför även ersättningen som din mors make fick vid försäljningen av fastigheten enskild egendom och därmed är även sådant som köpts med de pengarna enskild egendom då det rör sig om egendom som "trätt i stället" för den enskilda egendomen. Den egendomen ska därför som huvudregel inte tas med i bodelningen efter er mors bortgång.

Med det sagt bör två saker noteras. Först och främst måste det vara så att den svenska fastigheten verkligen köptes för pengarna som din mors make fick i ersättning för den finska fastigheten. Av intresse i detta sammanhang är enligt min uppfattning dels vem som är skyldig att bevisa att så är fallet och dels att pengarna inte har sammanblandats med andra pengar innan köpet och därmed förlorat sin särskiljbarhet. Enligt min uppfattning måste den tidigare frågan besvaras med att den make som påstår att egendom är enskild har bevisbördan för att så är fallet eftersom presumtionen är att egendom är giftorättsgods. I detta fall skulle det innebära att din mors make måste bevisa att ersättningen som gavs för den svenska fastigheten kom från ersättningen som han mottog vid försäljningen av den finska fastigheten. Den andra frågan kan jag förstås inte besvara utan närmare information om omständigheterna i fallet, men det kan noteras att pengar typiskt sett anses förlora särskilda egenskaper, såsom status som enskild egendom, om de sammanblandas med pengar som inte har samma status eftersom följden av det motsatta vore stor oförutsebarhet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att din mors make i och för sig kan hävda att all egendom du nämner inte ska tas med i bodelningen eftersom de är hans enskilda egendom. Detta förutsätter dock att han kan bevisa (1) att den finska fastigheten gavs till honom med förbehåll för att den skulle utgöra enskild egendom, (2) att pengarna han fick som ersättning för den fastigheten inte sammanblandats med andra medel på exempelvis ett bankkonto och (3) att det var just de pengarna och inga andra som gick till inköpet av den svenska fastigheten och bilarna. Kan din mors make bevisa detta har han rätt att undanta all relevant egendom från bodelningen.

Om vi antar att din mors make kan bevisa ovan nämnda förhållanden skulle ni, beroende på makarnas egendomsförhållanden i övrigt, möjligen gynnas av att begära jämkning av bodelningen. Inte minst med tanke på att din mors äktenskap var långvarigt är det fullt möjligt att det skulle godtas. Detta beror dock som sagt helt på egendomsförhållandena i övrigt; om din mor knappt hade något giftorättsgods vid sin bortgång får en jämkning enligt 12 kap. 1 § ÄktB liten verkan.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att begära att all din mors makes egendom ska ingå i bodelningen. Det åligger då honom att styrka att viss egendom är enskild. Kan han göra det och detta ger ett oskäligt resultat kan ni begära jämkning av bodelningen, främst med hänvisning till äktenskapets längd. Hur stort intresse ni har av att begära jämkning beror på makarnas förmögenhetsförhållanden, främst hur mycket giftorättsgods er mor har kontra er mors make.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”