Efterlevande sambos ställning med och utan testamente, samt efterlevande sambos ansvar för dödsboförvaltning mm.

FRÅGA
Hej. Vi är äldre och sambos där mannen nu blivit allvarligt sjuk. Han har 4 barn. Vi har testamente där hans kvarlåtenskap ska gå till mig, ska vi även skriva vad i äger, det mesta är mitt och han vill att jag ska ha allt kvar, men kan det bli så att jag måste dela med dom? . Åläggs jag att sköta allt det praktiska som begravning & boupptäckning och stå för dom kostnaderna, eller blir det barnen? jag vill inte ta hand om något av detta,kan jag säga ifrån. Vi har inga bankmedel eller något av värde, bor i hyresrätt. Jag har väldigt låg pension skulle inte klara av några kostnader. Vi är väldigt oroliga båda två för det här. Tack på förhand. M.V.H. Monica.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nackdelen med samboskap är att sambor, i motsats till makar, inte ärver varandra. Sambor har vid en bodelning endast rätt till likadelning av bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensam användning. Se Sambolagen (SamboL) 3§ och 8§. här Sambor behöver inte bodela, utan den efterlevande sambon väljer om den vill att bodelning ska ske enligt SamboL 8§ och 18§. (Det brukar den sambo som har minst förmögenhet vilja göra för att få ut en del av värdet av den andra sambons egendom.)

När en sambo avlider är det alltså dennes bröstarvingar (barn), när sådana finns, som ärver hela dennes kvarlåtenskap, se Ärvdabalken (ÄB) 2 kap 1§. här Denna utgångspunkt kan till viss del frångås genom upprättande av testamente såsom du och din sambo gjort. Dock har barnen alltid rätt att erhålla ett belopp som motsvarar dennes laglott. Laglotten är halva arvslotten, dvs halva din sambos kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan barnen, ÄB 7 kap 1§. Resterande del av kvarlåtenskapen tillfaller dig genom testamentet.

Jag vill även för säkerhets skull uppmärksamma dig om formkraven för att ett testamente ska vara giltigt. Enligt ÄB 10 kap 1§ ska testamentet upprättas skriftligen och det ska undertecknas eller vidkännas inför två vittnen som måste vara samtidigt närvarande. Vittnena måste informeras om att det är fråga om ett testamente och de ska båda två underteckna handlingen med sina namn. Närstående eller de som erhåller rätt till kvarlåtenskapen enligt testamentet kan inte bevittna detsamma. Följs inte formkraven är testamentet helt ogiltigt.

Ni behöver inte i testamentet anteckna vad var och en av er äger. Om din sambo dock vill skänka viss specifik egendom till dig så bör det anges i testamentet. Han kan dock inte i testamentet föreskriva egendom till dig till ett så högt värde att barnen inte får ut sin laglott.

Ang ansvaret för dödsboet: Av Ärvdabalken (ÄB) 18:1 framgår det att såväl du som barnen kommer att bli dödsbodelägare efter din sambo. Dödsbodelägarna ska gemensamt ombesörja avvecklingen av den avlidnes dödsbo. Det är dock du som kommer att ha den avlidnas egendom i din vård, varför det är din uppgift att kalla till boupptäckningssammanträde enligt ÄB 20:2. Om du och barnen är ense kan ni befullmäktiga en av dödsbodelägarna att sköta förvaltningen av dödsboet. I annat fall kan du ensam ansöka hos tingsrätt om att dödsboet ska avträdas till förvaltning av en boutredingsman enligt ÄB 19:1. Se Brattström och Singer, Rätt arv s. 160.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84164)