Efterlevande sambos rätt till gemensam bostad

FRÅGA
Hej! Min nyligen avlidna sambo och jag skrev ett testamente för tio år sedan Fri förfogande rätt.... för den som blir kvar. Sambon har tre vuxna söner. Dom godkänner inte testamentet 3/6 delar av min sambos tillgångar, utan vill driva det vidare till tingsrätten för att få ut så mycket som möjligt av vår lilla etta som vi har haft sedan 2000. Vi betalade då 1,1 milj.Marknadsvärdet ligger på tre milj. Vad jag förstår så vill dom tvinga mig att sälja lägenheten för att få ut mesta möjliga pris. Trots att banken är villig att stötta mig med ett större lån så att jag kan lösa ut dom. Utöver det vill de att jag ska betala hela skatten av vinsten. Jag har privata problem och är sjuklig och väntar på opereration med lång tillfrisknad.Har jag ingen rätt alls? Varför finns detta testamente när det ändå inte ger den trygghet som vi ville ha?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB), du hittar lagen här. När man lever som sambos har man ingen legal arvsrätt efter varandra varför det är bra att ni har skrivit ett testamente. Genom att upprätta ett testamente kan en person nästintill helt frångå den arvsordning som gäller enligt lag. Men innan vi kommer till frågan om testamentet är det nödvändigt att vi börjar i sambolagen (samboL) som du hittar här

Ett samboförhållande anses upphöra i och med att den ena i paret avlider, 2 § 1 st. 3 p. SamboL (här). När så sker ska en bodelning genomföras ifall du som efterlevande sambo begär det, 8 § 1 st. SamboL (här). Ifall du inte redan begärt att en sådan bodelning ska genomföras råder jag dig till att göra det så snart som möjligt, varför återkommer jag till. En begäran om bodelning måste ske senast när bouppteckningen efter den avlidne förrättas, 8 § 2 st. SamboL (här).

Vid en bodelning är det er samboegendom som ska delas mellan dig och din avlidne partners dödsbo. Det är den gemensamma bostaden och bohaget som utgör samboegendom förutsatt att det förvärvades för gemensam räkning, 3 § SamboL (här). Utifrån din fråga så antar jag att ni förvärvade lägenheten år 2000 med avsikten att bo där tillsammans. I så fall utgör lägenheten samboegendom och ska således ingå i bodelningen. I 5 § SamboL (här) definieras innebörden av sambornas gemensamma bostad vari man kan utläsa att en bostadsrätt som utgör sambornas gemensamma hem och som i huvudsak innehas för detta syfte ska anses som sambornas gemensamma bostad.

Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas, alltså hur mycket av egendom som varje sambo äger, 12 § SamboL (här). Därefter får varje part göra avdrag för de skulder som parten hade när samboförhållande upphörde. Notera dock att detta endast gäller skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen eller på annat sätt kan hänföra sig till sådan egendom, 13 § SamboL (här). Det som sedan återstår av respektive parts andel läggs samman och delas därefter lika mellan parterna, 14 § SamboL (här).

Nästa steg i bodelningen är att samboegendomen ska delas mellan parterna, 16 § 1 st. SamboL (här). Vid denna fördelning gäller att det är den part som bäst behöver bostaden och bohaget som har rätt att avräkna egendomen på sin lott, 16 § 2 st. SamboL (här). När ett samboförhållande upphört på grund av att den ena personen avlidit gäller denna regel endast till förmån för den efterlevande sambon, 18 § 1 st. SamboL (här). Detta innebär att du har bättre rätt till både lägenheten och övrig egendom i jämförelse med din avlidne partners dödsbo vilket är anledningen till att jag skulle råda dig att begära en bodelning så snart som möjligt. Observera att detta inte innebär att dödsboet förlorar värdet av denna egendom. Ifall värdet av lägenheten överstiger din lott från bodelningen krävs att dödsboet kompenseras. Du har dock möjlighet att kompensera dödsboet med motsvarande belopp i pengar, 17 § 1 st. SamboL (här). Du bör alltså ha möjlighet att köpa ut dödsboet istället för att sälja lägenheten. Notera dock att lägenheten vid en sådan transaktion värderas till dagens marknadsvärdet och inte till det värde ni köpte lägenheten för.

När bodelningen är genomförd kommer din avlidne partners behållning därifrån, tillsammans med eventuell annan egendom som denna innehaft men som inte utgjorde samboegendom, utgöra dennes kvarlåtenskap. Det är en persons kvarlåtenskap som sedan fördelas mellan dödsbodelägarna genom antingen arvsreglerna eller testamente. Dödsbodelägare utgör den avlidnes arvingar samt universella testamentstagare. Ifall ett testamente upprättats med stadgandet att du ska ärva en viss del av din avlidne sambos kvarlåtenskap (alltså inte en specifik sak) utgör du universell testamentstagare och därmed dödsbodelägare, 18 kap. 1 § 2 st. ÄB (här).

För att ett testamente ska vara giltigt ställs i lagen upp vissa krav som måste vara uppfyllda. Dessa krav framgår av 10 kap. ÄB (här). Bland annat gäller att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn (den som skrivit testamentet) ska skriva under testamentet alternativ bekräfta sin underskrift i vittnenas samtida närvaro vilket även ska bestyrkas genom vittnenas namnteckning. Vidare ska vittnena ha kännedom om handlingens egenskap som testamente. Ifall vittnena av så som framgår ovan har intygat att testamentet upprättats enligt dessa legala krav ska detta intygande vid eventuellt klander av testamentet gälla ifall inga omständigheter ger anledning att betvivla vittnenas intygande, 10 kap. 2 § 2 st. ÄB (här).

Ifall de legala formföreskrifterna inte uppfyllts vid upprättande av testamentet eller ifall testatorn inte var behörig att förordna om sin egendom ska testamentet anses vara ogiltigt, 13 kap. 1 § ÄB (här).

Förutsatt att allt gått rätt till vid testamentets upprättande är det troligaste att de övriga dödsbodelägarna, sönerna, inte skulle ha någon framgång med att klandra testamentet. I rättsordningen ska man sträva efter att så långt som möjligt respektera den avlidnes önskningar, något som även framgår av lagtexten, se 11 kap. 1 § ÄB (här).

Observera dock att den avlidnes bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin laglott vilket motsvarar hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, 7 kap 1 § ÄB (här). Ifall testamentet skulle kränka laglotten har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning av testamentet till den del att hen får ut just laglotten, 7 kap. 3 § ÄB (här). Detta innebär inte att ett testamente förklaras ogiltigt i sin helhet utan endast att bröstarvingen har rätt att få ut egendom/värde av kvarlåtenskapen som motsvarar vad hen är berättigad till enligt laglotten. Bröstarvingar utgör den avlidnes barn, 2 kap. 1 § ÄB (här)">här). I detta fall har sönerna rätt att genom sin laglott alla få ut 1/3 av halva kvarlåtenskapen.

Utifrån de omständigheter du tagit upp i din fråga skulle jag säga att det absolut är möjligt för dig att behålla lägenheten, dock bör du vara beredd på att få köpa ut sönerna utefter vad lägenheten värderas till idag. Börja med att begära en bodelning i och med att du då har bättre rätt att avräkna lägenheten på din lott. Skulle det vara så att det är för sent för dig att begära en bodelning utgör du precis som sönerna dödsbodelägare i och med testamentet. Utan exakt vetskap om vad som står i testamentet blir det svårt för mig att säga vad som då händer med lägenheten. Vid skifte av den avlidnes kvarlåtenskap finns inte på samma sätt som vid bodelning någon rangordning av vem som får välja specifik egendom först.

Jag hoppas du känner att du fått viss ledning i situationen och önskar dig lycka till!

Bästa hälsningar,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svar! Tack så väldigt mycket! Jag ser ju nu att hade glömt att vi äger/ägde 50% var, så min del behöver jag inte vara orolig för. Det jag inte förstår är varför de vill driva det vidare till tingsrätten? Och banken är är ju villiga att hjälpa mig med att lösa ut dem med ett större lån. Jag kommer säkert att sälja lägenheten längre fram för att få en bättre ekonomi. Men just nu har jag en stor operation framför. Hälsningar Tove Änggård
2016-10-31 22:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85407)