Efterlevande sambos rätt till bostad

Jag och min sambo har köpt ett hus .som vi äger hälften var. Jag undrar kan man skriva ett avtal med innebörden att vid ett dödsfall den efterlevande kan få bo kvar i huset så länge den kan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är sambor, så regleras era egendomsförhållanden och vad som sker med er egendom i sambolagen (SamboL). Jag kommer kort berätta vad som sker med bostäder i fall av den ena sambons död enligt reglerna i denna lag, så att ni känner till vad utgångspunkten är. Jag kommer sedan gå in på reglerna i ärvdabalken (ÄB) som behandlar testamenten.

Vad sker med en bostad när en sambo avlider?

När ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, så kan den efterlevande sambon begära att en bodelning görs (SamboL 8 §). Bodelningens syfte är att fördela samboegendomen mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har skaffats för gemensam användning. Den gemensamma bostaden kan vara en bostadsrätt, ett hus på arrenderad mark eller en fastighet mm (SamboL 3 § och 5 §). Eftersom ni har skaffat huset tillsammans med syfte att ni ska bo i det, så ingår det alltså i er samboegendom.

I bodelningen ska först värdet beräknas av det ni äger var för sig som kan anses utgöra samboegendom. Din samboegendom är alltså din andel av huset och sådant gemensamt bohag som du har införskaffat. Din sambos samboegendom är dennes andel i huset och sådant gemensamt bohag som denne har skaffat. Värdet av er respektive samboegendom läggs samman och delas sedan lika mellan er. Resultatet utgör er andel i samboegendomen (SamboL 12-14 §§).

Utifrån den beräknade andelen ska samboegendom fördelas. Den efterlevande sambon får egendom till ett värde motsvarande sin andel och den avlidna sambons dödsbo får egendom som motsvarar dennes andel. Den som bäst behöver bostad eller bohag får ta egendomen. Detta innebär att om den efterlevande sambon kan anses ha bäst behov av at t behålla bostaden, så har den rätt till det (SamboL 17 §). Det kan emellertid vara så att bostaden uppgår till ett värde som är mycket större än den efterlevande sambons andel, vilket innebär att denne ska betala skillnaden till dödsboet för att få överta hela bostaden. Bodelningen kan resultera i att en efterlevande sambo och dödsboet blir delägare av bostaden och måste komma överens om vem som ska köpa ut den andra parten eller på vilket annat sätt bostaden ska hanteras.

En efterlevande sambo har alltså viss möjlighet att genom sambolagen få behålla bostaden, men denna rätt är begränsad och helt beror på sambornas egendomsförhållanden och anspråk från den avlidnes arvingar.

Vad kan göras för att säkra efterlevande sambos rätt?

Eftersom en sambo enligt sambolagen har en mycket begränsad rätt att göra anspråk på bostad och annat bohag om dennes partner avlider och sambor i övrigt saknar arvsrätt, så är det vanligt att sambor upprättar testamenten för att skydda varandra i fall av den andres död.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Detta ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet (ÄB 10:1 och 10:2). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra, eller om ni endast vill inkludera bostaden.

Sammanfattning

Eftersom ert hus är samboegendom ingår det i en bodelning, vilket en efterlevande sambo har rätt att begära. Om denne bedöms ha störst behov av bostaden, så kan denne få rätt att behålla den. Dock kan personen behöva köpa ut dödsboet för att få överta bostaden, vilket ofta är väldigt dyrt.

För att säkerställa en efterlevande sambos rätt kan ett testamente upprättas som anger att en efterlevande sambo ska ärva den avlidnes andel i bostaden och på så sätt bli ägare till hela bostaden.

Ni kan få hjälp via Lawlines avtalstjänst online med upprättande av testamente här. För en djupare inblick i era egendomsförhållanden, vad som skulle ske vid ett dödsfall och hur olika formuleringar i ett testamente kommer kunna påverka den efterlevande sambon, så kan det vara bra att söka kvalificerad juridisk hjälp. Om ni önskar sådan hjälp kan ni boka tid för rådgivning hos Lawlines jurister här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att ni hittar en lösning som passar er.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning