Efterarvsrätt efter testamenterad egendom

Efterlevande maken har ärvt sin tidigare avlidna maka med fri förfoganderätt. De har endast gemensamma barn. Efterlevande maken har testamenterat hela kvarlåtenskapen genom legat och att resten ska delas mellan barnbarn. Kan de gemensamma barnen utöver sin efterarvsrätt efter den första avlidna makan begära laglott på den sist avlidnas andel och således få 75 % av kvarlåtenskapen? Ska legaten avräknas från de testamentariska arvingarnas andel?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till frågor om arv hittar vi oftast svaren i Ärvdabalken (ÄB). Jag redovisar dessa svar nedan.

Efterarvsrätt
Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man får förbruka kapital, avyttra och ge bort egendom helt utan redovisningsplikt. Man får dock inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Huvudregeln är att makans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av hennes kvarlåtenskap som arvet efter hennes utgjorde i hela makens förmögenhetsmassa när hon gick bort. Efterarvet ska realiseras innan den efterlevandes egna arvingar kan få del av arv efter honom.

Exempel: Om makans kvarlåtenskap utgjorde 10% av den efterlevande makens förmögenhetsmassa ska hennes arvingar ärva 10% av hans kvarlåtenskap när han går bort.

Laglott
Arvingarna har dessutom rätt att ärva sin laglott efter maken. Laglotten ska utgå innan testamentet verkställs. Om maken i testamentet har förordnat över mer än hälften av sin kvarlåtenskap måste ett eller flera av dessa förordnanden ge vika för arvingarnas rätt till sin laglott. Det krävs dock att arvingarna klandrar testamentet för att ha rätt till sitt arv (7 kap. 3 § 1 st. ÄB). Laglotten består av hälften av den arvslott som skulle tillfallit arvingen (7 kap. 1 § ÄB).

Exempel: Om makans kvarlåtenskap utgjorde 10% av den efterlevande makens förmögenhetsmassa och det finns två barn som ska ärva maken kommer deras respektive arvslott bestå av de kvarvarande 90% / 2 = 45% och deras respektive laglott av 45% / 2 = 22,5%.

Testamentet
Om Testamentet klandras av makens arvingar ska det som sagt inte realiseras förrän efter de fått ut sin laglott. Vid utdelning av arv följs sedan en specifik ordning enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Saklegat (det vill säga legat som avser viss egendom) utgår först, sedan följer annat legat och det universella förordnandet till barnbarnen kommer sist.

Arvet
Enligt exemplen ovan kommer barnen ärva 10% + 22,5% = 32,5%. Sedan utdelas arv enligt testamentet i den ordning som redovisats ovan. De exakta siffrorna beror dock på hur stor makans kvarlåtenskap i relation till makens totala förmögenhetsmassa när hon gick bort samt hur många barn som ska ärva respektive make.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna WarnemyrRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000