Efterarv och förstärkt laglottsskydd

Har en fråga jag är enda barnet, när min far dog skulle min mor sitta kvar i orubbat bo, fick inte rör något. Min mor lever fortfarande, hon har gett bort sin villa till min ena son värdet är ca 2,5 miljoner. Vad händer när hon dör?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Arvsfrågor regleras i Ärvdabalken (ÄB). Länk till lagtext: https://lagen.nu/1958:637.

Efterarvet från din far:

En efterlevande make/maka (din mor i detta fall) har rätt att sitta kvar i orubbat bo, vilket innebär att hon har fri förfoganderätt till din fars kvarlåtenskap. (Fri förfoganderätt: Rätt att förfoga över egendom, men inte testamentera bort till annan). Du får arvet efter din far först när din mor har gått bort. Det kallas för efterarvsrätt och det framgår av 3 kap 1 § ÄB. Efterarvets storlek bestäms utifrån hur stor andel av din mors totala förmögenhet som utgjordes av arvet från din far vid tidpunkten för arvskiftet efter din far (detta framgår lite krångligt av 3 kap 2 § ÄB).

Enligt 3 kap 3 § ÄB får en efterlevande make/maka inte orsaka väsentlig minskning av sin förmögenhet genom en gåva eller jämförlig handling, utan ”tillbörligt hänsyn” till efterarvingar. Med väsentlig minskning menas att förmögenhetens värde minskat med minst 25 %. Om en väsentlig minskning har skett, så ska ”vederlag utgå”. Det innebär att man utgår från att värdet av gåvan finns kvar vid beräkning av efterarvets storlek. Att ge bort en villa värd 2,5 miljoner kan mycket väl innebära att vederlag ska utgå, men eftersom du är den enda arvingen från både din far och mors sida, är denna regel inte till någon egentlig hjälp för dig. Det innebär ju i praktiken bara att du minskar från arvet från din mor och lägger till motsvarande del i efterarvet från din far.

Det finns en möjlighet att återbära gåvan om vederlag inte kan utgå, men det kräver både 1) att din son insåg eller borde ha insett att gåvan var till skada för din efterarvsrätt, och 2) att gåvan har getts inom fem år från din mors bortgång.

Arvet från din mor:

Man skulle även eventuellt kunna se din mors agerande som en laglottskränkning. Som bröstarvinge till din mor har du rätt till din laglott (laglott: hälften av arvslotten). Detta framgår av 7 kap ÄB. Eftersom du är den enda arvingen så utgör din laglott halva din mors totala förmögenhet vid hennes död.

7 kap 4 § ÄB stadgar att om den avlidne under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter som går att likställa med testamente, så kan bröstarvinge påkalla jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Detta kallas för ett förstärkt laglottsskydd. Då ska laglottens storlek beräknas som om gåvan aldrig getts. Om laglotten inte kan fås ur kvarlåtenskapen så kan gåvotagaren (din son i detta fall) bli återbäringsskyldig genom att antingen återge gåvan eller utge ersättning för dess värde. Vill du som bröstarvinge göra denna rätt gällande mot gåvotagaren, ska du väcka talan inom ett år från bouppteckningen.

Bedömningen av om en gåva kan likställas med ett testamente får göras med hänsyn till de faktiska omständigheterna. Om ex. din mor har gett fastigheten till din son, men fortfarande bor kvar i fastigheten, så talar det för att gåvan kan likställas med ett testamente.

Om det föreligger laglottskränkning eller ej beror även på hur din mors egendomsförhållanden ser ut. Om villans värde understiger hälften av din mors totala kvarlåtenskap, kan du som bröstarvinge fortfarande få ut din laglott och en eventuell återbäring av gåvan blir inte aktuell.

Sammanfattningsvis finns det alltså lite olika regler som kan bli tillämpliga i detta fall och ett mer konkret svar är svårt att ge utan mer information om de faktiska omständigheterna. Ovan svar är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning vid ett arvskifte, så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Vänliga hälsningar,

Tina AsgharianRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”