Dubelbeskattning Sverige och Hongkong

FRÅGA
Hej Lawline!Min vän, låt oss kalla honom för Jens har ett dilemma. Jens har dubbla medborgarskap. Ett i Sverige, och ett i Hong-Kong (Kina)Jens jobbar och skattar här i Sverige, men har samtidigt mark och aktier utomlands.Ponera att Jens säljer aktier och en bit mark i Hong-Kong och vill föra över pengarna till Sverige... vad kommer då att hända?Pengarna verkar inte vara skattade, så jag utgår ifrån att de behöver skattas om man för över dem till Sverige. Hur mycket i så fall? Jens har även pengar på banken, i Hong-Kong, sen 20 år tillbaka. Skattas de på ett annat sätt, om Jens beslutar sig att föra över dem till Sverige? Tacksam för svar.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många

Det finns för närvarande inget skatteavtal mellan Sverige och Hongkong. De finns ett avtal om informationsutbyte i samband med skatteärenden. Dessa avtal är till för att underlätta i samband med så kallade skatteparadis.

Då det inte finns ett skatteavtal mellan Sverige och Hongkong ska transaktionerna beskattas i Sverige och den beskattning som skedde i samband med transaktionerna i Hongkong skall redovisas i samband med deklarationen i Sverige för att Jens ska kunna avräkna den skatt han betalat i Hongkong. Jens får alltså dra av skatten han betalade i Hongkong på den svenska skatten om han kan redogöra för den.

Att flytta över tillgångar från kontot i Hongkong till Sverige utlöser ingen beskattning. Å andra sidan har vi två transaktioner att se till för kapitalbeskattning i Sverige: marken och aktierna.

Angående försäljningen av marken. Av förarbetena (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 22.) framgår det att 2 kap. 2§ Inkomstskattelagen (IL) omfattar även utländska företeelser om inte annat anges.

2 kap. 6§ IL anger att tomträtt och mark omfattas av begreppet fastighet.

2 kap. 8-13§§ IL redogör för privatbostad och privatfastighet.

2 kap. 14-15§§ IL redogör för näringsfastighet.

Eftersom jag inte fick särskilt ingående detaljer kring försäljningen av marken är det svårt att veta exakt kapitalbeskattning. Beskattningen av tomten blir olika om den är att anse som privatfastighet eller näringsfastighet.

Har Jens sålt tomtmark som avstyckats och den bildats samma år som försäljningen, eller har han sålt ännu inte avstyckad mark, alt. är tomten en privatbostadsfastighet och den säljs till en närstående (till exempelvis eget barn), och den närstående har för avsikt att bygga en privatbostad på tomten är det omständigheter som gör att den kan anses som privatfastighet och resultera i en lägre beskattning. I annat fall anses den som näringsfastighet och genererar en högre beskattning.

45 kap. IL reglerar beskattningsreglerna kring själva avyttringen av fastigheten (tomtmarken).

Angående aktierna. Eftersom så lite information angetts i frågan är det svårt att hjälpa till med själva uträkningen. Men nedan är lagrumshänvisningar som kan användas för att kunna räkna ut beskattningen.

44 kap. ILreglerar grundläggande regler om kapitalvinster och kapitalförluster.

44 kap. 13§ IL reglerar huvudregeln för uträkning av kapitalvinsten.

44 kap. 14§ IL definierar hur omkostnadsbeloppet räknas ut.

Eftersom jag inte vet anskaffningsutgift för vare sig aktier eller mark kan jag som sagt inte hjälpa till med själva uträkningen av beskattningen.

Sammanfattningsvis kommer Jens få skatta i Hongkong vid själva transaktionen för att sedan redovisa denna beskattning i hans svenska deklaration för att kunna dra av den på den svenska slutskatten då han sedan får skatta (igen) på transaktionen enligt svenska regler.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll