Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott

2021-12-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Åkerberg Fransson-målet handlar om dubbel bestraffning för skattesmitning. Dubbel bestraffning är när man bestraffas två gånger för samma brott. Det jag inte förstår är hur, i detta fallet, samma brott har bestraffats. Från vad jag kan se gäller den skattesmitning 2004 och skattesmitning 2005. Detta är väl ändå två separata brott? Jag tänker mig att det räknas som två olika brott om jag dödar någon 2004 och sedan dödar någon annan 2005, varför gäller inte samma sak här? Har jag missat något?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över dubbelbestraffningsförbudet i förhållande till skattebrott och önskar ett förtydligande avseende förhandsavgörandet i det aktuella målet.

Bakgrund i målet

I mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, hade en enskild näringsidkare i Sverige ålagts att betala skattetillägg för beskattningsåren 2004 och 2005, detta då han redovisat för låga belopp i sina deklarationer. På grund av det oriktiga uppgiftslämnandet hade han även åtalats för grovt skattebrott. Tingsrätten vilandeförklarade målet om skattebrott då det ansågs nödvändigt att inhämta ett förhandsgörande av EU-domstolen. Ett förhandsavgörande ansågs vara nödvändigt för att bringa klarhet i huruvida det är möjligt att döma ut både skattetillägg och straff för skattebrott utan att det strider mot dubbelbestraffningsförbudet i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga och artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR.

EU-domstolens förhandsavgörande

EU-domstolen ansåg att dubbelbestraffningsförbudet inte hindrar en medlemsstat att – för samma gärning – tillämpa en kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner. Det är dock förbjudet att göra det i en situation där ett skattetillägg är av straffrättslig karaktär. Vad som därefter behövde utredas var huruvida ett skattetillägg är av skatterättslig eller straffrättslig karaktär, vilket det enligt EU-domstolen ankommer på den nationella domstolen att bedöma.

Senare praxis i Högsta domstolen

I NJA 2013 s 502 klargjorde Högsta domstolen (HD) att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. HD konstaterade att åtalet mot en person för grovt skattebrott skulle avvisas eftersom den åtalade redan påförts ett skattetillägg för samma oriktiga uppgiftslämnande som åtalet avsåg.

Sammanfattning

Då det inte finns någon motsvarighet till skattetillägg i fråga om mord blir situationen annorlunda avseende skattebrott. Frågan i Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson var inte huruvida den enskilda näringsidkaren kunde dömas för skattebrott både avseende 2004 och 2005 års beskattningsår. Den springande punkten i målet var om det är förenligt med dubbelbestraffningsförbudet att utdöma ett skattetillägg och straff för skattebrott för samma gärning. I NJA 2013 s 502 har HD fastslagit att det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet med dubbla sanktioner mot en och samma person är oförenligt med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (574)
2021-12-26 Aktiv eller passiv näringsverksamhet?
2021-12-11 Ändra slutskattebesked?
2021-12-05 Dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress

Alla besvarade frågor (98541)