Drogpolicy i gymnasieskola

FRÅGA
jag är en gymnasie elev (andra året) och fick nyligen ny krav på en drogpolicy. lärarna säger att om den inte skrivs under får vi inte visstas i verkstaden eller automationssalen. vilket i sin tur kommer leda till att jag inte blir godkänd i kurser som krävs för en gymnasieutbildning. Är det okej för en gynmasieskola att göra upp nya policys som alla elev måste följa efter att man börjat på skolan? då jag nu mer eller mindre blir tvingad av skolan att skriva på policyn för att bli godkänd på gymnasiet!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ordningsregler för trygghet och studiero

Skolan har en skyldighet att utforma utbildningen på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, 5 kap 3 § skollagen. För att uppnå en god arbetsmiljö för elever och personal, samt skapa en trygghet ska rektor på skolan besluta om ordningsregler, 5 kap 5 § skollagen.

Dessa ordningsregler framgår ofta av en policy ex. en drogpolicy med syfte att tidigt kunna upptäcka, förebygga och agera i samband med användning av droger. Policyn är med andra ord en viktig förebyggande åtgärd för att tillförsäkra alla på skolan trygghet och studiero. Det är inte orimligt att skolan ställer upp ett sådant krav i och med att användning av droger och vistelse i en verkstad eller automationssal kan föranleda oönskade olyckor.

Att skolan uppställer en drogpolicy är en viktig insats eftersom utbildningen på gymnasiet ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier men även för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället, 15 kap 2 § skollagen. Vidare ska barnets bästa vara utgångspunkt i all utbildning som rör barn (upp till 18 år) vilket även får sägas innebära att ta avstånd från droger, 1 kap 10 § skollagen.

Ingen rätt att tvinga elever att skriva under policy

Skolan har däremot ingen rätt att tvinga elever och studenter att skriva under en policy men som du nämner kan en vägran leda till att du inte blir godkänd eftersom du inte kan använda utrymmena. Det du kan göra är att prata med lärare eller rektor för att komma fram till en lösning då ordningsregler också ska utarbetas under medverkan av eleverna, 5 kap 5 § skollagen.

Sammanfattning

En skola har rätt att ställa upp en drogpolicy och kräva att den skrivs under för att till exempel använda vissa av skolans utrymmen då skolan civilrättsligt bestämmer över sin egendom och under vilka villkor det ska nyttjas. Du inte tvingas skriva under en policy, men det kommer att leda till andra konsekvenser ex. att du inte blir godkänd. Jag skulle råda dig att diskutera policyn med lärare eller rektor om du upplever att detta sker på ett felaktigt sätt och lyfta fram dina åsikter kring policyn.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (235)
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?
2019-09-12 Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?
2019-09-11 Får lärare omhänderta elevs mobil?
2019-08-31 Vad jag kan göra när min autistiske son inte får det stöd han behöver i skolan?

Alla besvarade frågor (72872)